MỤC TIÊU HỌC TẬP DƯ&aacut

MỤC TIÊU HỌC TẬP DƯ&aacut

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
M C TIÊU H C T P D C LÂM SÀNG ƯỢ Bài : N i dung và cách ti p c n c a D c sĩ lâm sàng. .. ế ượ - Các tiêu chu n l a ch n thu c h p lý ẩ ự - Li t kê + phân tích n i dung, k năng c a h ng d n đi u tr ướ - Các ch tiêu quy đ nh nh m đ m b o s d ng thu c h p lý ử ụ Ch ng I: Các thông s d c đ ng h c c b n: ươ ố ượ ơ ả - Đ nh nghĩa và cách tính: SKD, Vd, Cl, t1/2. - ý nghĩa trong đi u tr . Ch ng II: S bi n đ i 4 thông s d c đ ng h c. ....... ươ ự ế ố ượ - TB bi n đ i 4 thông s b nh nhân suy gan. ế ố ở ệ - Tb bi n đ i 4 thông s b nh nhân suy th n. ế ố ở ệ - 3 quan đi m kê đ n cho b nh nhân suy gan. ơ - Các b c khi hi u ch nh li u cho b nh nhân suy th n. ướ Ch ng III: Xét nghi m lâm sàng và nh n đ nh k t qu . ươ ế - Vai trò h th ng SI trong Y h c và cách đ i các đ n v . ệ ố
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

MỤC TIÊU HỌC TẬP DƯ&aacut

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online