Benzathin Penicilin - BENZATHIN BENZYLPENICILIN Benzathinum...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BENZATHIN BENZYLPENICILIN Benzathinum benzylpenicillinum (C 16 H 18 N 2 O 4 S) 2 C 16 H 20 N 2 P.t.l: 909,0 Benzathin benzylpenicilin là ph c h p c a (1:2) N,N’ -dibenzylethan-1,2-diamin v i acid (2 S ,5 R ,6 R )-3,3- dimethyl-7-oxo-6-[(phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylic, ph i ch a t 96,0 đ n 102,0% (C ế 16 H 18 N 2 O 4 S) 2 C 16 H 20 N 2 và t 24,0 đ n 27,0% ế N , N’ -dibenzylethylendiamin (benzathin C 16 H 20 N 2 ; p.t.l. 240,3) tính theo ch ph m khan. ế Ch ph m có ch a hàm l ng n c thay đ i và có th ch a các tác nhân phân tán ho c tác nhân t o h n ế ượ ướ d ch. Tính ch t B t màu tr ng. R t khó tan trong n c, d tan trong dimethylformamid và formamid, khó tan trong ethanol 96%. ướ Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A Nhóm II: B, C, D. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ benzathin benzylpenicilin chu n (ĐC). B. Ti n hành ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4). ế ươ ụ ụ B n m ng : Silica gel (TT) đã đ c silan hóa. ượ Dung môi khai tri n : Aceton - dung d ch amoni acetat 15,4% (30 : 70), đ c đi u ch nh pH đ n 7,0 b ng ượ ế amoniac (TT) . Dung d ch th : Hòa tan 25 mg ch ph m trong 5 ml ế methanol (TT) . Dung d ch đ i chi u ế : Hòa tan 25 mg benzathin benzylpenicilin chu n (ĐC) trong 5 ml methanol (TT) . Cách ti n hành ế : Ch m riêng bi t lên b n m ng 1 µl các dung d ch trên. Tri n khai s c ký cho đ n khi ế dung môi đi đ c kho ng 15 cm. Làm khô b n m ng ngoài không khí, đ b n m ng trong h i iod đ n khi ượ ể ả ơ ế các v t xu t hi n. Ki m tra d i ánh sáng t nhiên, hai v t chính trên ế ướ ế s c ký đ c a dung d ch th ph i ồ ủ t ng ng v v trí, kích th c và màu s c v i hai v t chính trên s c ký đ c a dung d ch đ i chi u. Phép ươ ề ị ướ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Benzathin Penicilin - BENZATHIN BENZYLPENICILIN Benzathinum...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online