ketoprofen - KETOPROFEN v ng phn i quang C16H14O3 P.t.l...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KETOPROFEN C 16 H 14 O 3 P.t.l: 254,3 Ketoprofen là acid (2RS)-2-(3-benzoylphenyl)propanoic, ph i ch a t 99,0 đ n 100,5% C ế 16 H 14 O 3 , tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t: B t k t tinh tr ng hay g n nh tr ng, th c t không tan trong n c, r t tan trong aceton, ethanol ế ư ắ ự ế ướ 96% và methylen clorid. Đ nh tính: Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A. Nhóm II: B, C, D. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i ph ổ ồ ụ ụ ế ù h p v i ph h ng ngo i c a ketoprofen ổ ồ ạ ủ chu n. B. Hòa tan 50,0 mg ch ph m trong ế ethanol 96% (TT) và pha loãng thành 100,0 ml v i cùng dung môi. Pha loãng 1,0 ml dung d ch thu đ c thành 50,0 ml b ng ượ ethanol 96%(TT). Ph h p th t ổ ấ ụ ử ngo i (Ph l c 4.1) c a dung d ch trên trong kho ng t 230 nm đ n 350 nm cho m t c c đ i h p ụ ụ ế ộ ự ạ ấ th 255 nm. Đ h p th riêng b c sóng c c đ i t 615 đ n 680. ụ ở ộ ấ ở ướ ạ ừ ế C. Đi m ch y: T 94 đ n 97 ế o C (Ph l c 6.7). ụ ụ D. Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph luc 5.4). ươ B n m ng: Silicagel GF 254 (TT). Dung môi khai tri n: Acid acetic băng - methylen clorid - aceton (1 : 49 : 50). Dung d ch th : Hoà tan 10 mg ch ph m trong 10 ml ế aceton (TT) . Dung d ch đ i chi u (1): ế Hoà tan 10 mg ketoprofen chu n trong 10 ml aceton (TT) . Dung d ch đ i chi u (2): ế Hoà tan 10 mg indometacin chu n trong 10 ml aceton (TT) . Thêm vào 1 ml dung d ch này 1 ml dung d ch đ i chi u (1). ế Cách ti n hành: ế Ch m riêng bi t lên b n m ng 10 µl m i dung d ch trên. Tri n khai s c ký đ n khi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

ketoprofen - KETOPROFEN v ng phn i quang C16H14O3 P.t.l...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online