Hydroxyethylcellulose - là cellulose đ c O(2-hydroxyethyl...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: HYDROXYETHYLCELLULOSE Hydroxyethylcellulosum Hydroxyethylcellulose là cellulose đ c O-(2-hydroxyethyl) hóa m t ph n. ượ ộ ầ Tính ch t ấ H t hay b t tr ng, tr ng ngà hay tr ng xám. Tan trong n c nóng và n c l nh t o dung d ch ạ ộ ắ ắ ắ ướ ướ ạ ạ ị keo, th c t không tan trong aceton, ethanol 96% và toluen. ự ế Đ nh tính ị Dung d ch S: ị Phân tán m t l ng ch ph m t ng đ ng 1,0g ch ph m đã làm khô trong 50 ộ ượ ế ẩ ươ ươ ế ẩ ml n c không có cacbon dioxyd (TT). Sau 10 phút, pha loãng đ n 100 ml v i ướ ế ớ n c không có ướ cacbon dioxyd (TT) và khu y cho đ n khi tan hoàn toàn. ấ ế A. Đun 10ml dung d ch S đ n sôi, dung d ch v n ph i trong. ị ế ị ẫ ả B. L y 10 ml dung d ch S, thêm 0,3 ml ấ ị dung d ch ị acid acetic loãng ( TT) và 2,5 ml dung d ch ị acid tannic 10% . Xu t hi n t a bông, màu tr ng ngà, t a này tan trong ấ ệ ủ ắ ủ dung d ch ị amoniac loãng (TT) . C. Trong ng nghi m có chi u dài kho ng 160 mm, tr n đ u 1 g ch ph m v i 2 g b t m n ố ệ ề ả ộ ề ế ẩ ớ ộ ị mangan sulfat (TT) . Đ t m u gi y l c đã đ c t m h n h p m i pha g m 1 th tích dung ặ ẩ ấ ọ ượ ẩ ỗ ợ ớ ồ ể d ch ị diethanolamin 20% (TT) và 11 th tích ể dung d ch ị natri nitroprusiat 5% (TT) . và đã đ c đi u ch nh pH đ n khoãng 9,8 b ng ượ ề ỉ ế ằ dung d ch ị acid hydrocloric 1 M (TT) vào ph n ầ trên c a ng nghi m sâu kho ng 2 cm, Đun cách d u silicon ng nghi m sao cho ph n ủ ố ệ ả ầ ố ệ ầ ng p trong d u kho ng 8 cm nhi t đ 190 – 200 ậ ầ ả ở ệ ộ o C. Gi y l c có màu xanh d ng ấ ọ ươ trong vòng 10 phút. Ti n hành song song m u tr ng trong cùng đi u ki n. ế ẫ ắ ề ệ D. Hòa tan hòan tòan 0,2 g ch ph m, không đun nóng, trong 15 ml ế ẩ dung d ch ị acid sulfuric 70%. V a đ dung d ch vào 100 ml n c đá v a khu y đ u, pha loãng đ n 250 ml v i ừ ổ ị ướ ừ ấ ề ế ớ n c đá. L y 1 ml dung d ch trên cho vào ng nghi m làm l nh ng nghi m trong n c ướ ấ ị ố ệ ạ ố ệ ướ đá, thêm b ng cách nh gi t 8 ml ằ ỏ ọ acid sulfuric (TT). . Đun trong cách th y chính xác trong ủ 3 phút, sau đó làm l nh trong n c đá ngay l p t c. Khi h n h p l nh, thêm c n th n 0,6 ạ ướ ậ ứ ỗ ợ ạ ẩ ậ ml dung d ch ị ninhydrin (TT 2 ) , tr n đ u. Đ yên 25 ộ ề ể ở o C. Màu h ng xu t hi n ngay l p t c ồ ấ ệ ậ ứ và không chuy n thành màu tím trong vòng 100 phút. ể Đ trong và màu s c dung d ch ộ ắ ị Dung d ch S không đ c h n ị ụ ơ h n d ch đ i chi u III ỗ ị ố ế (Ph l c ụ ụ 9.2) và không đ m màu h n màu ậ ơ m u ẫ (Ph l c ụ ụ 9.3, ph ng pháp 2) ươ ....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Hydroxyethylcellulose - là cellulose đ c O(2-hydroxyethyl...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online