DIETHYL PHTALAte - DIETHYL PHTALAT Diethylis phthalas...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DIETHYL PHTALAT Diethylis phthalas C 12 H 14 O 4 P.t.l: 222,2 Diethyl phtalat laø diethyl benzen-1,2-dicarboxylat, phaûi chöùa töø 99,0 ñeán 101,0% kl/kl C 12 H 14 O 4 . Tính chaát Chaát loûng saùnh, trong suoát, khoâng maøu hoaëc coù maøu vaøng raát nhaït. Thöïc teá khoâng tan trong nöôùc, hoaø laãn vôùi ethanol 96% vaø vôùi ether. Ñònh tính Coù theå choïn 1 trong 2 nhoùm ñònh tính sau: Nhoùm I: B, C. Nhoùm II: A, D, E. A. Tyû troïng töông ñoái: töø 1,117 ñeán 1,121 (Ph l c 6.5) ụ ụ B. Chæ soá khuùc xaï: töø 1,500 ñeán 1,505 (Ph l c 6.1) ụ ụ . C. Phoå hoàng ngoïai (Phuï luïc 4.2) cuûa cheá phaåm phaûi phuø hôïp vôùi phoå hoàng ngoại cuûa diethyl phtalat chuaån (CÑ) , duøng kyõ thuaät phim moûng. D. Phöông phaùp saéc kyù lôùp moûng (Phuï luïc 5.4) Baûn moûng: Silica gel GF 254 (TT) Dung moâi khai trieån: Heptan – ether (30 : 70) Dung dòch thöû: Hoøa tan 50 mg cheá phaåm trong ether (TT) vaø pha loaõng thaønh 10 ml vôùi cuøng dung moâi. Dung dòch ñoái chieáu: Hoøa tan 50 mg diethylphtalat chuaån (ÑC) trong ether (TT) vaø pha loaõng thaønh 10 ml vôùi cuøng dung moâi. Caùch tieán haønh: Chaám rieâng bieät leân baûn moûng 10 μ l moãi dung dòch treân. Trieån khai saéc kyù ñeán khi dung moâi ñi ñöôïc 15 cm. Laáy baûn moûng ra ñeå khoâ ngoøai khoâng khí roài quan saùt döôùi aùnh saùng töû ngoïai ôû böôùc soùng 254 nm. Veát chính thu ñöôïc töø
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

DIETHYL PHTALAte - DIETHYL PHTALAT Diethylis phthalas...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online