Tetracyclin HCL - TETRACYCLIN HYDROCLORID Tetracyclini...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TETRACYCLIN HYDROCLORID Tetracyclini hydrochloridum C 22 H 24 N 2 O 8 ·HCl P.t.l: 480,9 Tetracyclin hydroclorid là (4 S ,4a S ,5a S ,6 S ,12a S )-4-(Dimethylamino)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy- 6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracen-2-carboxamid hydroclorid, ph i ch a t 95,0 đ n 102,0% C ứ ừ ế 22 H 24 N 2 O 8 HCl, tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t k t tinh màu vàng. Tan trong n c, khó tan trong ethanol 96%, th c t không tan trong ế ướ ế aceton, tan trong dung d ch ki m hydroxyd và carbonat. Dung d ch trong n c b đ c khi đ ướ ị ụ yên do t o thành k t t a tetracyclin. ế ủ Đ nh tính A. Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4 ). ươ ụ ụ B n m ng : Octadecylsilyl silica gel F 254 . Dung môi khai tri n : Acetonitril – methanol – dung d ch acid oxalic 6,3% đã đ c đi u ch nh ượ pH đ n 2,0 b ng ế amoniac (20 : 20 : 60). Dung d ch th : Hòa tan 5 mg ch ph m trong 10 ml ế methanol (TT) . Dung d ch đ i chi u (1): ế Hòa tan 5 mg tetracyclin hydroclorid chu n (ĐC) trong 10 ml methanol (TT). Dung d ch đ i chi u (2): ế Hòa tan 5 mg tetracyclin hydroclorid chu n (ĐC), 5 mg demeclocyclin hydroclorid chu n (ĐC) và 5 mg oxytetracyclin hydroclorid (ĐC) trong 10 ml methanol (TT) . Cách ti n hành: ế Ch m riêng bi t lên b n m ng 1 µl m i dung d ch trên. Tri n khai s c ký cho đ n khi dung môi đi đ c kho ng ¾ chi u dài b n m ng. Làm khô b n m ng ngoài không khí, ế ượ ki m tra d i ánh sáng đèn t ngo i 254 nm. V t chính trên s c ký đ dung d ch th ph i ướ ế t ng ng v i v t chính c a dung d ch đ i chi u (1) v v trí và kích th c. Phép th ch có ươ ế ế ề ị ướ giá tr khi trên s c ký đ c a dung d ch đ i chi u (2) cho ba v t tách ra rõ ràng. ồ ủ ế ế B. Thêm 5 ml acid sulfuric (TT) vào kho ng 2 mg ch ph m, màu đ tím t o thành. Thêm 2,5 ế ml n c, dung d ch chuy n sang màu vàng. ướ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 3

Tetracyclin HCL - TETRACYCLIN HYDROCLORID Tetracyclini...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online