Phenoxymethyl penicilin KALI - KALI kalicum C16H17KN2O5S...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PHENOXYMETHYLPENICILIN KALI Phenoxymethylpenicillinum kalicum C 16 H 17 KN 2 O 5 S P.t.l: 388,5 Phenoxymethylpenicilin kali là mu i kali c a acid (2 S ,5 R ,6 R )-3,3-dimethyl-7-oxo-6- [(phenoxyacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylic, đ c s n xu t b ng ượ cách nuôi c y ch ng Penicillium notatum ho c các ch ng cùng h trong môi tr ng có ch a ườ ti n ch t thích h p, hay b ng các ph ng pháp khác. T ng hàm l ng c a ươ ượ phenoxymethylpenicilin kali và 4-hydroxyphenoxymethylpenicilin kali ph i t 95,0 đ n ế 100,5%, tính theo ch ph m khan. ế Tính ch t B t k t tinh màu tr ng ho c g n nh tr ng. D tan trong n c, th c t không tan trong ế ư ắ ướ ế ethanol 96%. Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm 1: A, D. Nhóm 2: B, C, D. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ phenoxymethylpenicilin kali chu n (ĐC). B. Ti n hành s c ký l p m ng theo đ nh tính các penicilin (Ph l c 8.2). ế ụ ụ C. Ph n ng B trong phép th ph n ng màu c a các penicilin và cephalosporin (Ph l c 8.3). ả ứ ả ứ ụ ụ D. Ch ph m cho ph n ng (A) c a ion kali (Ph l c 8.1) ế ả ứ ụ ụ pH T 5,5 đ n 7,5 (Ph l c 6.2) ế ụ ụ Hòa tan 100 mg ch ph m trong ế n c không có carbon dioxyd (TT) ướ và pha loãng thành 20 ml v i cùng dung môi. Góc quay c c riêng T +215 o đ n +230 ế o tính theo ch ph m khan (Ph l c 6.4). ế ụ ụ Hòa tan 0,250 g ch ph m trong ế n c không có carbon dioxyd (TT) ướ và pha loãng thành 25,0 ml v i cùng dung môi.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Phenoxymethyl penicilin KALI - KALI kalicum C16H17KN2O5S...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online