{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Erythromycin Stearat - ERYTHROMYCIN STEARAT Erythromycini...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ERYTHROMYCIN STEARAT Erythromycini stearas Erythromycin Công th c R 1 R 2 A C 55 H 103 NO 15 OH CH 3 B C 55 H 103 NO 14 H CH 3 C C 54 H 101 NO 15 OH H P.t.l: 1018,0 Erythromycin stearat là h n h p các mu i stearat c a erythromycin và acid stearic.Thành ph n chính là (3 R ,4 S ,5 S ,6 R ,7 R ,9 R ,11 R ,12 R ,13 S ,14 R )-4-[(2,6-dideoxy-3- C -methyl-3- O -methyl-α-L- ribo -hexopyranosyl)oxy]-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[[3,4,6- trideoxy-3-(dimethylamino)- β -D- xylo -hexopyranosyl]oxy]oxacyclotetradecan-2,10-dion (erythromycin A stearat). Hàm l ng: ượ - T ng hàm l ng erythromycin A, erythromycin B và erythromycin C ít nh t ph i b ng 60,5% ượ (tính theo ch ph m khan). ế - Erythromycin B: không đ c quá 5,0% ượ - Erythromycin C: không đ c quá 5,0%. ượ Tính ch t B t k t tinh tr ng. Th c t không tan trong n c, tan trong aceton và trong methanol. Dung ế ế ướ d ch có th v n đ c. Đ nh tính A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ế erythromycin stearat chu n (ĐC). B. Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4 ). ươ ụ ụ B n m ng : Silica gel G (TT). Dung môi khai tri n : H n h p 2-propanol - Dung d ch amoni acetat 15% đã đi u ch nh pH đ n ế 9,6 b ng amoniac - ethyl acetat (4 : 8 : 9). Dung d ch th : Hòa tan 28 mg ch ph m trong 10 ml ế methanol (TT) . Dung d ch đ i chi u (1): ế Hòa tan 20 mg erythromycin A chu n (ĐC) trong 10 ml methanol (TT) . Dung d ch đ i chi u (2): ế Hòa tan 10 mg acid stearic (TT) trong 10 ml methanol (TT) . Cách ti n hành: ế Ch m riêng bi t lên b n m ng 5 µl m i dung d ch trên. Tri n khai s c ký cho đ n khi dung môi đi đ c kho ng 2/3 chi u dài b n m ng. Làm khô b n m ng ngoài không ế ượ khí, phun b n m ng v i dung d ch có ch a 0,02% diclorofluorescein (TT) và 0,01% rhodamin B (TT) trong ethanol 96% (TT) . Đ b n m ng ti p xúc v i h i trên n i cách thu trong vài giây. ế ơ Ki m tra b n m ng d i ánh sáng đèn t ngo i 365 nm. ướ 1 R1
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Trên s c ký đ dung d ch th cho hai v t, m t v t có v trí t ng ng v i v t chính trên s c ký ế ế ươ ế đ dung d ch đ i chi u (1), m t v t t ng ng v i v
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}