Cefazolin natri - CEFAZOLIN NATRI Cefazolinum natricum C14H13N8NaO4S3 P.t.l 476,5 Cefazolin natri l mui natri ca

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CEFAZOLIN NATRI Cefazolinum natricum C 14 H 13 N 8 NaO 4 S 3 P.t.l: 476,5 Cefazolin natri là mu i natri c a acid (6 R ,7 R )-3-[[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulphanyl]-methyl]-8- oxo-7-[(1 H -tetrazol-1-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylic ph i ch a t 95,0 ứ ừ đ n 102,0 % C ế 14 H 13 N 8 NaO 4 S 3, tính theo ch ph m khan. ế Tính ch t B t tr ng ho c tr ng ngà, r t d hút m, r t d tan trong n c, r t ít tan trong alcohol ấ ễ ấ ễ ướ Đ nh tính A. Ph h ng ngo i c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ạ ủ ế ổ ồ ạ ủ cefazolin natri chu n (ĐC) (Ph l c 4.2). ụ ụ Chu n b m u th : ị ẫ Hòa tan 0,150 g ch ph m trong 5 ml ế n c ướ , thêm 0,5 ml acid acetic loãng (TT) , l c và đ yên trong n c đá 10 phút. L c l y t a và r a t a v i 1 - 2 ml ướ ọ ấ ủ ử ủ n c ướ . Hòa tan t a trong h n h p n c ướ - aceton (1: 9). Bay h i dung d ch đ n khô, sau đó s y 60 ơ ế ấ ở o C trong 30 phút. Chu n b m u đ i chi u: L p l i quá trình trên, thay 0,150 g ch ph m b ng 0,150 g ị ẫ ế ặ ạ ế cefazolin natri chu n (ĐC). B. Ch ph m ph i cho ph n ng (a) c a ion natri (Ph l c 8.1). ế ả ứ ụ ụ Đ trong và màu s c c a dung d ch ắ ủ Dung d ch S: Hòa tan 2,50 g ch ph m trong ế n c không có ướ carbon dioxyd (TT) và pha loãng thành 25 ml v i cùng dung môi. Dung d ch S ph i trong (Ph l c 9.2) và đ h p th ánh sáng (Ph l c 4.1) c a dung d ch đo b c ụ ụ ộ ấ ụ ụ ở ướ sóng 430 nm kho ng 0,15. pH pH c a dung d ch S t 4,0 đ n 6,0 (Ph l c 6.2). ế ụ ụ Góc quay c c riêng T -15 o đ n -24 ế o , tính theo ch ph m khan (Ph l c 6.4). ế ụ ụ Hòa tan 1,25 g ch ph m trong ế n c ướ và pha loãng thành 25,0 ml v i cùng dung môi đ đo.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 4

Cefazolin natri - CEFAZOLIN NATRI Cefazolinum natricum C14H13N8NaO4S3 P.t.l 476,5 Cefazolin natri l mui natri ca

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online