{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Cloramphenicol natri succinat - CLORAMPHENICOL SUCINAT...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CLORAMPHENICOL SUCINAT NATRI Chloramphenicoli natrii succinas C 15 H 15 Cl 2 N 2 NaO 8 P.t.l: 445,2 Cloramphenicol natri sucinat là h n h p v i t l khác nhau c a natri (2 ỷ ệ R ,3 R )-2- [(dicloroacetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propyl butandioat (đ ng phân 3) và natri (1 R ,2 R )-2-[(dicloroacetyl)amino]-3-hydroxy-1-(4- nitrophenyl)propyl butandioat (đ ng phân 1), ph i ch a t 98,0 đ n 102,% C ứ ừ ế 15 H 15 Cl 2 N 2 NaO 8 , tính theo ch ph m khan. ế Tính ch t B t màu tr ng ho c tr ng h i vàng, hút m. R t tan trong n c, d tan trong ethanol 96%. ơ ướ Đ nh tính A. Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4 ). ươ ụ ụ B n m ng : Silica gel GF 254 (TT). Dung môi khai tri n: Dung d ch acid acetic 2 M – methanol – cloroform (1 : 14 : 85). Dung d ch th : Hòa tan 20 mg ch ph m trong 2 ml ế aceton (TT) . Dung d ch đ i chi u (1): ế Hòa tan 20 mg cloramphenicol sucinat natri chu n (ĐC) trong 2 ml aceton (TT) . Dung d ch đ i chi u (2): ế Hòa tan 20 mg cloramphenicol chu n (ĐC) trong 2 ml aceton (TT) . Cách ti n hành: ế Ch m riêng bi t lên b n m ng 2 µl các dung d ch đ i chi u và dung d ch th . Tri n khai s c ế ký cho đ n khi dung môi đi đ c kho ng 15 cm. Làm khô b n m ng ngoài không khí, ki m tra ế ượ d i ánh ướ sáng đèn t ngo i 254 nm. Trên s c ký đ dung d ch th cho hai v t chính có v trí và ế kích th c t ng ng v i các v t chính c a dung d ch đ i chi u (1) và có v trí khác v i v t
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Cloramphenicol natri succinat - CLORAMPHENICOL SUCINAT...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online