Timolol - TIMOLOL MALEAT Timololi maleas C13H24N4O3S.C4H4O4...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TIMOLOL MALEAT Timololi maleas C 13 H 24 N 4 O 3 S.C 4 H 4 O 4 P.t.l: 432,5 Timolol maleat laø (2S)-1-[(1,1-dimethylethyl)amino]-3-[[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5- thiadiazol-3-yl]oxy]propan-2-ol (Z)-butenedioat, phaûi chöùa töø 98,5 ñeán 101,0% C 13 H 24 N 4 O 3 S.C 4 H 4 O 4 , tính treân cheá phaåm ñaõ laøm khoâ. Tính chaát Boät keát tinh traéng hay gaàn nhö traéng hoaëc tinh theå khoâng maøu. Tan trong nöôùc vaø ethanol 96%, thöïc teá khoâng tan trong ether. Noùng chaûy ôû 199 o C keøm theo söï phaân huûy. Ñònh tính Coù theå choïn moät trong hai nhoùm ñònh tính sau: Nhoùm I: A, B Nhoùm II: A, C, D A. Hoøa tan 1,000 g cheá phaåm trong dung dòch acid hydrocloric 1 M vaø pha loaõng thaønh 10 ml vôùi cuøng dung moâi. Goùc quay cöïc rieâng (Phuï luïc 6.4) töø –5,7 ñeán –6,2 o . B. Phoå hoàng ngoaïi (Phuï luïc 4.2) cuûa cheá phaåm phaûi phuø hôïp vôùi phoå hoàng ngoaïi cuûa timolol maleat chuaån (ÑC). C. Kieåm tra saéc kyù ñoà thu ñöôïc ôû muïc thöû “Taïp chaát lieân quan” sau khi tieáp xuùc vôùi hôi iod. Veát chính trong saéc kyù ñoà cuûa dung dòch thöû (2) phaûi gioáng veà maøu saéc, vò trí vaø kích thöôùc cuûa veát chính trong saéc kyù ñoà cuûa dung dòch ñoái chieáu (1). D. Nghieàn 0,1 g cheá phaåm vôùi hoãn hôïp chöùa 1 ml dung dòch natri hydroxyd loaõng (TT) vaø 3 ml nöôùc . Laéc hoãn hôïp treân 3 laàn vôùi ether, moãi laàn 5 ml. Laáy 0,1 ml lôùp nöôùc, theâm vaøo dung dòch chöùa 10 mg resorcinol (TT) trong 3 ml acid sulfuric (TT) . Ñun treân caùch thuûy 15 phuùt. Khoâng xuaát hieän maøu ñoû tím. Trung hoøa phaàn coøn laïi cuûa lôùp nöôùc vôùi acid sulfuric loaõng
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Timolol - TIMOLOL MALEAT Timololi maleas C13H24N4O3S.C4H4O4...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online