{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

phenoxymethylpenicilin - C16H18N2O5S P.t.l 350,4 l...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PHENOXYMETHYLPENICILIN Phenoxymethylpenicillinum C 16 H 18 N 2 O 5 S P.t.l: 350,4 Phenoxymethylpenicilin là acid (2 S ,5 R ,6 R )-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(phenoxyacetyl)amino]-4-thia- 1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylic, đ c s n xu t b ng cách nuôi c y ch ng ượ Penicillium notatum ho c các ch ng cùng h trong môi tr ng có ch a ti n ch t thích h p, hay b ng các ườ ph ng pháp khác. T ng hàm l ng c a ươ ượ phenoxymethylpenicilin và 4- hydroxyphenoxymethylpenicilin ph i t 95,0 đ n 100,5%, tính theo ch ph m khan. ế ế Tính ch t B t k t tinh màu tr ng ho c g n nh tr ng, h i hút m. R t khó tan trong n c, tan trong ế ư ơ ướ ethanol 96%. Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm 1: A. Nhóm 2: B, C, D. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ế phenoxymethylpenicilin chu n (ĐC). B. Ch ph m ph i đ t ch tiêu pH. ế C. Ti n hành s c ký l p m ng theo đ nh tính các penicilin (Ph l c 8.2). ế ụ ụ D. Ph n ng B trong phép th ph n ng màu c a các penicilin và cephalosporin (Ph l c 8.3). ụ ụ pH T 2,4 đ n 4,0 (Ph l c 6.2) ế ụ ụ L c 50 mg ch ph m trong 10 ml ế n c không có carbon dioxyd (TT) ướ đ t o thành h n d ch. ể ạ Góc quay c c riêng T +186 o đ n +200 ế o tính theo ch ph m khan (Ph l c 6.4). ế ụ ụ Hòa tan 0,250 g ch ph m trong ế butanol (TT) và pha loãng thành 25,0 ml v i cùng dung môi. T p ch t liên quan Không đ c quá 1,0%. ượ Xác đ nh b ng ph ng pháp s c ký l ng (Ph l c 5.3) ươ ụ ụ Đi u ki
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

phenoxymethylpenicilin - C16H18N2O5S P.t.l 350,4 l...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online