{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Cloxacilin - CLOXACILIN NATRI Cloxacillinum natricum H2O...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CLOXACILIN NATRI Cloxacillinum natricum C 19 H 17 ClN 3 NaO 5 S · H 2 O P.t.l: 475,9 Cloxacilin natri natri (2 S ,5 R ,6 R )-6-[[[3-(2-clorophenyl)-5-methylisoxazol-4- yl]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat, ph i ch a t 95,0 đ n 101,0% C ế 19 H 17 ClN 3 NaO 5 S, tính theo ch ph m khan. ế Tính ch t B t k t tinh màu tr ng ho c g n nh tr ng, d hút m. D tan trong n c và methanol, tan ế ư ướ trong ethanol 96%. Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm 1: A, D. Nhóm 2: B, C, D. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ế cloxacilin natri chu n (ĐC). B. Ti n hành s c ký l p m ng theo đ nh tính các penicilin (Ph l c 8.2). ế ụ ụ C. Ph n ng B trong phép th ph n ng màu c a các penicilin và cephalosporin (Ph l c 8.3). ụ ụ D. Ch ph m cho ph n ng (A) c a ion natri (Ph l c 8.1) ế ụ ụ Đ trong và màu s c c a dung d ch Dung d ch S: Hòa tan 2,50 g ch ph m trong ế n c không có carbon dioxyd (TT) ướ và pha loãng thành 25,0 ml v i cùng dung môi. Dung d ch S ph i trong (Ph l c 9.2) và đ h p th ánh sáng (Ph l c 4.1) t i b c sóng 430 ụ ụ ụ ụ ướ nm không đ c quá 0,04. ượ pH Dung d ch S có pH t 5,0 đ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Cloxacilin - CLOXACILIN NATRI Cloxacillinum natricum H2O...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online