ACETYLCYSTEIN - ACETYLCYSTEIN Acetylcysteinum C5H9NO3S P.t.l 163,2 Acetylcystein l acid(2R-2(acetylamino-3-sulfanylpropanoic phi ch a t 98,0 n

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ACETYLCYSTEIN Acetylcysteinum C 5 H 9 NO 3 S P.t.l: 163,2 Acetylcystein là acid (2R)-2-(acetylamino)-3-sulfanylpropanoic, ph i ch a t 98,0 đ n 101,0% ế C 5 H 9 NO 3 S, tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t k t tinh tr ng ho c tinh th không màu. ộ ế D tan trong n c và trong ethanol 96%, th c t không tan trong dicloromethan. ướ ự ế Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A, E. Nhóm II: B, C, D, E. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ ạ ủ acetylcystein chu n (ĐC) . Chu n b các m u đo b ng cách phân tán trong kali bromid (TT) d i d ng đĩa nén. ướ ạ B. Đi m ch y (Ph l c 6.7): T 104 ụ ụ o C đ n 110 ế o C. C. Thêm 0,05 ml dung d ch natri nitroprusiat 5% (TT) và 0,05 ml amoniac đ m đ c (TT) vào 0,5 ml dung d ch S. S xu t hi n màu tím th m. D. Ki m tra s c ký đ m c phép th "T p ch t liên quan". Th i gian l u và kích th c c a pic ồ ở ư ướ chính trong s c ký đ thu đ c t dung d ch th (2) ph i t ng t v i pic chính trong s c ký đ thu ượ ừ ả ươ ự ớ đ c t dung d ch đ i chi u (2). ượ ừ ế E. Ch ph m ph i đáp ng phép th Góc quay c c riêng. ế Đ trong và màu s c c a dung d ch ắ ủ Dung d ch S: Hòa tan 1,0 g ch ph m trong ế n c không có carbon dioxyd (TT) ướ và pha loãng đ n 20 ml ế b ng cùng dung môi. Dung d ch S ph i trong (Ph l c 9.2) và không màu (Ph l c 9.3, ph ng pháp 2). ụ ụ ụ ụ ươ pH Thêm 8 ml n c không có carbon dioxyd (TT) ướ vào 2 ml dung d ch S và l c đ u. pH c a dung d ch này ph i t 2,0 đ n 2,8 (Ph l c 6.2). ả ừ ế ụ ụ Góc quay c c riêng T +21,0 o đ n +27,0 ế o , tính theo ch ph m đã làm khô (Ph l c 6.4). ế ụ ụ Chu n b dung d ch đo: Tr n đ u 1,25 g ch ph m v i 1 ml ế dung d ch natri edetat 1% (TT) trong m t
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 3

ACETYLCYSTEIN - ACETYLCYSTEIN Acetylcysteinum C5H9NO3S P.t.l 163,2 Acetylcystein l acid(2R-2(acetylamino-3-sulfanylpropanoic phi ch a t 98,0 n

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online