ACID NALIDIXIC - ACID NALIDIXIC Acidum nalidixicum C12H12N2O3 P.t.l 232,2 Acid nalidixic l acid

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ACID NALIDIXIC Acidum nalidixicum C 12 H 12 N 2 O 3 P.t.l: 232,2 Acid nalidixic là acid 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridin-3-carboxylic, ph i ch a t 99,0 đ n 101,0% C ế 12 H 12 N 2 O 3 , tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t k t tinh màu tr ng ngà hay vàng nh t. ộ ế Th c t không tan trong n c, tan trong dicloromethan, khó tan trong aceton và ethanol 96%, tan trong ự ế ướ các dung d ch hydroxyd ki m loãng. Nó nóng ch y kho ng 230 ả ở o C. Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A. Nhóm II: B, C, D. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ ạ ủ acid nalidixic chu n (ĐC). B. Hòa tan 12,5 mg ch ph m trong ế dung d ch natri hydroxyd 0,1 M (TT) và pha loãng thành 50,0 ml v i cùng dung môi. Pha loãng 2,0 ml dung d ch này thành 100,0 ml b ng dung d ch natri hydroxyd 0,1 M (TT) . Đo ph h p th t ngo i (Ph l c 4.1) c a dung d ch thu đ c trong kho ng t 230 nm đ n 350 ổ ấ ụ ử ụ ụ ượ ế nm, dung d ch cho 2 c c đ i h p th 258 nm và 334 nm. T l gi a đ h p th đo đ c 258 nm ạ ấ ụ ở ỷ ệ ữ ộ ấ ượ ở
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

ACID NALIDIXIC - ACID NALIDIXIC Acidum nalidixicum C12H12N2O3 P.t.l 232,2 Acid nalidixic l acid

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online