Lincomycin - LINCOMYCIN HYDROCLORID Lincomycini hydrochloridum HCl H2O C18H34N2O6S.HCl.H2O P.t.l 461,0 Lincomycin hydroclorid ch yu l methyl

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LINCOMYCIN HYDROCLORID Lincomycini hydrochloridum C 18 H 34 N 2 O 6 S .HCl .H 2 O P.t.l: 461,0 Lincomycin hydroclorid ch y u là methyl 6,8-dideoxy-6-[[[(2 ủ ế S ,4 R )-1-methyl-4-propylpyrolidin-2- yl]carbonyl]amino]-1-thio-D- erythro -α-D- galacto -octopyranosid hydroclorid, kháng sinh thu đ c t ượ nuôi c y ch ng Streptomyces lincolnensis var. lincolnensis ho c đ c đi u ch b ng các ph ng ượ ế ằ ươ pháp khác. Ch ph m ph i ch a không ít h n 790 µg ế ơ C 18 H 34 N 2 O 6 S trong 1 mg. Tính ch t B t k t tinh màu tr ng ho c g n nh tr ng. R t tan trong n c, khó tan trong ethanol 96%, r t khó ế ư ắ ướ tan trong aceton. Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm 1: A, D. Nhóm 2: B, C. D. A. Ph ng pháp quang ph h ng ngo i (Ph l c 4.2). Ph h ng ngo i c a ch ph m ph i phù h p ươ ổ ồ ụ ụ ổ ồ ạ ủ ế v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ạ ủ lincomycin hydroclorid chu n (ĐC). B. Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4 ) ươ ụ ụ B n m ng : Silica gel G (TT). Dung môi khai tri n : H n h p g m 20 th tích 2-propanol (TT) , 40 th tích dung d ch amoni acetat 15% đã đi u ch nh pH đ n 9,6 b ng ế amoniac (TT) và 45 th tích ethyl acetat (TT) . L c k , đ yên cho ỹ ể tách l p, l y l p trên làm dung môi khai tri n. ấ ớ Dung d ch th : Hòa tan 10 mg ch ph m trong 10 ml ế methanol (TT) . Dung d ch đ i chi u (1):
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

Lincomycin - LINCOMYCIN HYDROCLORID Lincomycini hydrochloridum HCl H2O C18H34N2O6S.HCl.H2O P.t.l 461,0 Lincomycin hydroclorid ch yu l methyl

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online