MACROGOL - CC MACROGOL Macrogola Hn hp cc polymer c cng thc...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CÁC MACROGOL Macrogola H n h p các polymer có công th c chung H-(OCH 2 -CH 2 ) n -OH trong đó n là s l ng trung ố ượ bình các nhóm oxyethylen. Các macrogol đ c phân lo i theo s ch kh i l ng phân t trung ượ ố ượ bình. Trong ch ph m có th có ch a ch t b o qu n. ế ấ ả Tính ch t Lo i Hình th c Đ tan 300 400 600 Ch t l ng hút m, trong su t, nh t, không màu ho c g n nh không màu. ư Tr n l n v i n c, r t d tan trong ướ aceton, ethanol 96%, methylen clorid, th c t không tan trong d u béo, d u ế khoáng. 1000 Ch t r n d ng sáp ho c gi ng nh ư parafin, hút m, tr ng hay g n nh ư tr ng. R t d tan trong n c, d tan trong ướ methylen clorid, ethanol 96% th c t ế không tan trong d u béo, d u khoáng. 1500 Ch t r n d ng sáp ho c gi ng nh ư parafin, tr ng hay g n nh tr ng. ư ắ R t d tan trong n c, d tan trong ướ ethanol 96%, methylen clorid, th c t ế khoâng tan trong d u béo, d u khoáng. 3000 3350 Ch t r n d ng sáp ho c gi ng nh ư parafin, tr ng hay g n nh tr ng. ư ắ R t d tan trong n c, methylen clorid, ấ ễ ướ h i tan trong ethanol 96%, th c t không ơ ự ế tan trong d u béo, d u khoáng. 4000 6000 8000 Ch t r n d ng sáp ho c gi ng nh ư parafin, tr ng hay g n nh tr ng. ư ắ R t d tan trong n c, methylen clorid, ướ th c t không tan trong ethanol 96%, ế d u béo, d u khoáng. 20 000 35 000 Ch t r n d ng sáp ho c gi ng nh ư parafin, tr ng hay g n nh tr ng. ư ắ R t d tan trong n c, tan trong ướ methylen clorid, th c t không tan trong ự ế ethanol 96%, d u béo, d u khoáng. Đ nh tính A. Ch ph m ph i đáp ng phép th đ nh t ế ử ộ (Ph l c ụ ụ 6.3). B. Thêm 0,5 ml acid sulfuric (TT) vào ng nghi m có ch a 1 g ch ph m. Đ y ng nghi m ế ậ ố b ng nút có g n ng d n khí, đun nóng cho đ n khi có khói tr ng t o thành. D n khói vào vào ắ ố ế 1 ml dung d ch th y ngân clorid (TT) . Xu t hi n t a k t tinh màu tr ng. ệ ủ ế C. Thêm 0,1 g kali thiocyanat (TT) và 0,1 g cobalt nitrat
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 4

MACROGOL - CC MACROGOL Macrogola Hn hp cc polymer c cng thc...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online