{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

CALCIGluconat - CALCI GLUCONAT Calcii gluconas H2O...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CALCI GLUCONAT Calcii gluconas C 12 H 22 CaO 14 . H 2 O P.t.l: 448,4 Calci gluconat laø calci D-gluconat monohydrat, phaûi chöùa töø 98,5 ñeán 102,0% C 12 H 22 CaO 14 . H 2 O. Tính chaát, ñònh tính, taïp chaát höõu cô vaø acid boric, sacarose vaø ñöôøng khöû, ñònh löôïng Tieán haønh theo chuyeân luaän calci gluconat ñeå pha thuoác tieâm. Ñoä trong vaø maøu saéc cuûa dung dòch Dung dòch S : Hoaø tan 1,0 g cheá phaåm trong nöôùc ñaõ ñöôïc ñun noùng ñeán 60 o C vaø pha loaõng thaønh 50 ml baèng cuøng dung moâi. Ôû 60 o C maøu cuûa dung dòch S khoâng ñöôïc ñaäm hôn maøu maãu V 6 (Phuï luïc 9.3, phöông phaùp 2) vaø sau khi ñeå nguoäi, dung dòch khoâng ñöôïc ñuïc hôn hoãn dòch chöaån ñoái chieáu soá II (Phuï luïc 9.2). Clorid Khoâng ñöôïc quaù 0,02% (Phuï luïc 9.4.5). Laáy 12,5 ml dung dòch S pha loaõng thaønh 15 ml baèng nöôùc vaø tieán haønh thöû. Sulfat
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

CALCIGluconat - CALCI GLUCONAT Calcii gluconas H2O...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online