{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ALOPURINOL - ALOPURINOL Allopurinolum C5H4N4O P.t.l 136,1...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ALOPURINOL Allopurinolum C 5 H 4 N 4 O P.t.l: 136,1 Alopurinol là 1,5-dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-on, ph i ch a t 98,0 đ n 102,0% C ế 5 H 4 N 4 O, tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t tr ng hay g n nh tr ng. ư R t khó tan trong n c và trong ethanol 96%, tan trong các dung d ch hydroxyd ki m loãng. ướ Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A. Nhóm II: B, C, D. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ụ ụ ế alopurinol chu n (ĐC). B. Hòa tan 10 mg ch ph m trong 1 ml ế dung d ch natri hydroxyd 0,1 M và pha loãng thành 100,0 ml b ng dung d ch acid hydrocloric 0,1 M (TT) . Pha loãng 10,0 ml dung d ch này thành 100,0 ml b ng dung d ch acid hydrocloric 0,1 M (TT) . Đo ph h p th t ngo i (Ph l c 4.1) trong kho ng t 220 nm đ n ụ ử ụ ụ ế 350 nm, dung d ch thu đ c ph i cho m t c c đ i h p th 250 nm và m t c c ti u h p th 231 ượ ụ ở ụ ở nm. T s gi a đ h p th b c sóng c c ti u 231 nm và đ h p th b c sóng c c đ i 250 nm ụ ở ướ ụ ở ướ ph i t 0,52 đ n 0,62. ế C. Hoà tan 0,3 g ch ph m trong 2,5 ml ế dung d ch natri hydroxyd loãng (TT) và thêm 50 ml n c ướ . Thêm t t và v a thêm v a l c 5 ml ừ ừ dung d ch b c nitrat 4,25% (TT1) . T o thành t a tr ng, không tan khi cho thêm 5 ml amoniac (TT) . D. Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4). ươ ụ ụ B n m ng : Silica gel F 254 (TT). H dung môi : Ethanol - dicloromethan (40 : 60). Dung d ch th : Hòa tan 20 mg ch ph m trong ế amoniac đ m đ c (TT) và pha loãng đ n 10 ml b ng ế cùng dung môi. Dung d ch đ i chi u ế : Hòa tan 20 mg alopurinol chu n (ĐC) trong amoniac đ m đ c (TT) và pha loãng đ n 10 ml b ng cùng dung môi. ế Cách ti n hành ế : Ch m riêng bi t lên b n m ng 10 μ l m i dung d ch trên. Tri n khai s c ký t
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

ALOPURINOL - ALOPURINOL Allopurinolum C5H4N4O P.t.l 136,1...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online