{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Dexamethason natri phosphat - DEXAMETHASON NATRI PHOSPHAT...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DEXAMETHASON NATRI PHOSPHAT Dexamethasoni natrii phosphas C 22 H 28 FNa 2 O 8 P P.t.l: 516,4 Dexamethason natri phosphat là 9-fluoro-11 β ,17-dihydroxy-16 α -methyl-3, 20-dioxopregna-1,4-dien- 21-yl natri phosphat , ph i ch a t 97,0 đ n 103,0% C ế 22 H 28 FNa 2 O 8 P, tính theo ch ph m khan và ế không có ethanol. Tính ch t B t tr ng ho c g n nh tr ng đa hình, r t d hút m. D tan trong n c, khó tan trong ethanol ư ướ 96%, th c t không tan trong ether và methylen clorid. ế Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: B, C. Nhóm II: A, C, D, E, F. A. Hoà tan 10,0 mg ch ph m trong 5 ml n c và pha loãng thành 100,0 ml v i ế ướ ethanol (TT) . L y 2,0 ml dung d ch này cho vào ng nghi m thu tinh tròn có nút mài, thêm 10,0 ml dung d ch phenylhydrazin - acid sulfuric (TT), tr n đ u và đun nóng trong cách thu 60 ỷ ở o C trong 20 phút. Làm l nh ngay. Đ h p th (Ph l c 4.1) c a dung d ch thu đ c đo b c sóng c c ụ ụ ượ ướ đ i 419 nm không đ c d i 0,20. ượ ướ B. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ế dexamethason natri phosphat chu n (ĐC). N u ph thu đ c c a m u th và m u chu n ế ượ tr ng thái r n không gi ng nhau thì hoà tan riêng bi t ch ph m và ch t chu n trong m t th ế tích t i thi u ethanol 96% (TT), làm bay h i đ n khô trên cách thu và dùng nh ng c n thu ơ ế đ c ghi l i ph m i. ượ C. Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c ươ ụ ụ 5.4). B n m ng: Silicagel GF 254 (TT). Dung môi khai tri n : Anhydrid acetic - n c - butanol ướ (2 : 2 : 6). Dung d ch th : Hoà tan 10 mg ch ph m trong 10 ml ế methanol (TT). Dung d ch đ i chi u (1) ế : Hoà tan 20 mg dexamethason natri phosphat chu n (ĐC) trong 20 ml methanol (TT ). Dung d ch đ i chi u (2) ế : Hoà tan 10 mg prednisolon natri phosphat chu n (ĐC) trong 10 ml dung d ch đ i chi u (1). ế Cách ti n hành ế : Ch m riêng bi t lên b n m ng 5 μ l m i dung d ch trên. Tri n khai s c ký đ n khi dung môi đi đ c 15 cm. Đ b n m ng khô ngoài không khí và quan sát d i ánh ế ượ ướ sáng t ngo i b c sóng 254 nm, v t chính c a dung d ch th ph i t ng t v v trí và ạ ở ướ ế ươ kích th c v i v t chính c a dung d ch đ i chi u (1). Phun lên b n m ng ướ ế ế dung d ch acid sulfuric trong ethanol (TT) . S y b n m ng
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}