METHYLPREDNISOLON ACETAT - METHYLPREDNISOLON ACETAT...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
METHYLPREDNISOLON ACETAT Methylprednisoloni acetas C 24 H 32 O 6 P.t.l: 416,5 Methylprednisolon acetat là 11β,17-dihydroxy-6α-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl acetat, ph i ch a t ứ ừ 97,0 đ n 103,0% ế C 24 H 32 O 6 , tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t k t tinh màu tr ng hay g n nh tr ng. Th c t không tan trong n c, h i tan trong aceton và ethanol ế ư ắ ế ướ ơ 96%. Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A, B. Nhóm II: C, D, E. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ ạ ủ methylprednisolon acetat chu n (ĐC). N u hai ph có s khác nhau thì hoà tan riêng bi t ch ph m và ch t chu n trong th ế ế tích t i thi u aceton (TT) , b c h i đ n khô trên cách thu , l y các c n ghi ph l i. ơ ế ỷ ấ ổ ạ B. Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4). ươ ụ ụ B n m ng: Silica gel GF 254 (TT). Dung môi khai tri n: Butanol - toluen- ether (5 : 10 : 85). Dung d ch th : Hoà tan 10 mg ch ph m trong h n h p ế methanol - methylen clorid (1 : 9) và pha loãng thành 10 ml v i cùng dung môi. Dung d ch đ i chi u (1): ế Hoà tan 10 mg methylprednisolon acetat chu n (ĐC) trong h n h p g m methanol - methylen clorid (1 : 9) và pha loãng thành 10 ml v i cùng dung môi. Dung d ch đ i chi u (2): ế Hoà tan 10 mg prednisolon acetat chu n (ĐC) và 10 mg methylprednisolon acetat chu n (ĐC) trong h n h p methanol - methylen clorid (1 : 9) và pha loãng thành 10 ml v i cùng dung môi. Cách ti n hành: ế Ch m riêng bi t lên b n m ng 5 μ l m i dung d ch trên. Tri n khai s c ký đ n khi dung môi đi đ c 15 cm, ế ượ l y b n m ng ra, đ khô ngoài không khí và quan sát d i ánh sáng t ngo i b c sóng 254 nm. V t chính ướ ạ ở ướ ế trên s c ký đ c a dung d ch th ph i gi ng v v trí và kích th c v i v t trên s c ký đ c a dung d ch đ i ồ ủ ề ị ướ ớ ế ồ ủ chi u (1). Phun lên b n m ng ế dung d ch acid sulfuric trong ethanol (TT),
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 3

METHYLPREDNISOLON ACETAT - METHYLPREDNISOLON ACETAT...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online