ASTEMIZOL - ASTEMIZOL Astemizolium C28H31FN4O P.t.l 458.6 Astemizol l 1(4-fluorobenzyl-N[1[2(4-methoxyphenyl)ethyl]piperidin-4-yl-1H

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ASTEMIZOL Astemizolium C 28 H 31 FN 4 O P.t.l.: 458.6 Astemizol là 1-(4-fluorobenzyl)- N -[1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]piperidin-4-yl]-1 H - benzimidazol- 2-amin, nó ph i ch a t 99,0% đ n 101,0% C ứ ừ ế 28 H 31 FN 4 O, tính theo ch ph m khan ế . Tính ch t: B t tr ng ho c g n nh tr ng, th c t không tan trong n c, d tan trong dicloromethan và ư ắ ự ế ướ methanol, tan trong ethanol. Đ nh tính: Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A, B. Nhóm II: A, C, D. A. Đi m ch y 175 o C đ n 178 ế o C (ph l c 6.7). ụ ụ B. Ph h ng ngo i (ph l c 4.2) c a ch ph m th ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ ạ ủ astemizol chu n . Ki m tra ch t đ c đi u ch d i d ng đĩa. ấ ượ ế ướ ạ C. Ph ng pháp s c ký l p m ng (ph l c 5.4) ươ ụ ụ B n m ng : Dùng pha tĩnh là octadecylsilyl silica gel. Dung môi khai tri n : Dung d ch amoni acetat (TT)-dioxan (TT)-methanol (TT) (20 : 40 : 40). Dung d ch th : Hòa tan 30 mg ch ph m trong ế methanol (TT ) và pha loãng thành 5 ml v i cùng dung môi. Dung d ch đ i chi u (1 ế ): Hòa tan 30 mg astemizol chu n trong methanol (TT) và pha loãng b ng methanol (TT) đ 5 ml. Dung d ch đ i chi u (2) ế : Hòa tan 30 mg astemizol chu n và 30 mg ketoconazol chu n trong methanol (TT) và pha loãng b ng methanol (TT ) đ 5 ml. Cách ti n hành ế : Ch m riêng bi t lên b n m ng 5 μ l m i dung d ch. Tri n khai s c ký đ cho đ n khi mép dung môi đi đ c m t kho ng dài 15 cm. Làm khô b n m ng trong lu ng không ế ượ khí m 15 phút. Đ b n m ng vào bình đ ng iod cho đ n khi xu t hi n các v t. Ki m tra d
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 3

ASTEMIZOL - ASTEMIZOL Astemizolium C28H31FN4O P.t.l 458.6 Astemizol l 1(4-fluorobenzyl-N[1[2(4-methoxyphenyl)ethyl]piperidin-4-yl-1H

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online