Duong Trang da xong - NG TRNG Saccharum C12H22O11 P.t.l:...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đ NG TR NG ƯỜ Saccharum C 12 H 22 O 11 P.t.l: 342,3 Đ ng tr ng là ườ β - D - fructofuranosyl α - D - glucopyranosid. Không ch a ch t ph gia. Tính ch t B t k t tinh màu tr ng hay tinh th tr ng ho c không màu, khô, bóng. R t d ế ể ắ ấ ễ tan trong n c, khó tan trong ướ ethanol 96% (TT), th c t không tan trong ự ế ethanol tuy t đ i (TT) ệ ố Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A. Nhóm II: B và C. A. Ph h ng ngo i c a ch ph m (Ph l c 4.2) ph i phù h p v i ph h ng ổ ồ ạ ủ ế ụ ụ ổ ồ ngo i c a ạ ủ đ ng tr ng chu n (ĐC) ườ . B. Ti n hành s c ký l p m ng (Ph l c 5.4). ế ụ ụ B n m ng: Silica gel G (TT) . Dung môi khai tri n: Acid boric bão hoà l nh - acid acetic 60% - ethanol tuy t đ i - aceton - ethyl acetat (10 : 15 : 20 : 60 : 60 ) Dung d ch th : Hoà tan 10 mg ch ph m trong h n h p ế n c ướ - methanol ( 2 : 3 ) và pha loãng thành 20 ml v i cùng h n h p dung môi. Dung d ch đ i chi u (1): ế Hoà tan 10 mg đ ng tr ng chu n (ĐC) ườ trong h n h p n c - methanol ướ (2: 3) và pha loãng thành 20 ml b ng cùng h n h p dung môi. Dung d ch đ i chi u (2): ế Hoà tan 10 mg m i ch t chu n sau: fructose; glucose; lactose và đ ng tr ng trong h n h p ườ n c ướ - methanol (2 : 3) và pha loãng thành 20 ml v i cùng h n h p dung môi. Cách ti n hành: ế Ch m riêng bi t lên b n m ng 2 μ l m i dung d ch trên và s y khô hoàn toàn các v t ch m. Tri n khai b n m ng trong bình s c ký bão hoà ế h i dung môi đ n khi dung môi đi đ c 15 cm. Làm khô b n m ng b ng ơ ế ượ không khí nóng. Phun dung d ch g m 0,5 g thymol (TT) trong h n h p có 5 ml acid sulfuric đ m đ c (TT) và 95 ml ethanol 96% (TT). S y b n m ng 130 o C trong 10 phút. Trên s c ký đ dung d ch th cho v t chính có màu s c, v trí và kích th c ế ướ t ng ng v i v t chính c a dung d ch đ i chi u (1), phép th ch có giá tr khi ươ ớ ế ế dung d ch đ i chi u (2) cho 4 v t tách riêng r rõ ràng. ế ế C. Pha loãng 1 ml dung d ch S ( ph n Đ trong và màu s c c a dung d ch) thành 100 ml b ng n c. L y 5 ml dung d ch này thêm 0,15 ml ướ dung d ch đ ng (II) sulfat 12,5% (TT) m i pha và 2 ml dung d ch natri hydroxyd 2 N m i pha. Dung d ch ph i trong, xanh và không thay đ i khi đun sôi. Thêm 4 ml dung d ch 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
acid hydrocloric 2 N (TT) vào dung d ch đang nóng trên, đun sôi 1 phút. Thêm 4
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 4

Duong Trang da xong - NG TRNG Saccharum C12H22O11 P.t.l:...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online