{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Sat fumarat - ST FUMARAT Ferrosi fumaras H O O Fe 2...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
S T FUMARAT Ferrosi fumaras O O H O H O Fe 2+ - - C 4 H 2 FeO 4 P.t.l: 169,9 S t fumarat là s t (II) (E)-butendioat, ph i ch a t 93,0 đ n 101,0% C ế 4 H 2 FeO 4 , tính theo ch ế ph m đã làm khô. Tính ch t B t m n, màu da cam đ hay nâu đ . Khó tan trong n c, r t khó tan trong ethanol 96%. ướ Đ nh tính A. Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4). ươ ụ ụ B n m ng: Silica gel GF 254 (TT). Dung môi khai tri n: Acid formic khan - methylen clorid - butanol - heptan (12 : 16 : 32 : 44). Dung d ch th : Thêm 25 ml h n h p đ ng th tích acid hydrocloric (TT) n c ướ vào 1,0 g ch ế ph m, đun nóng trên cách th y 15 phút. Đ ngu i và l c. Dùng d ch l c đ th phép th C. R a c n b ng 50 ml h n h p dung d ch acid hydrocloric 2 M - n c ướ (1 : 9). S y khô c n 100 đ n 105 ế 0 C. Hòa tan 20 mg c n trong aceton (TT) và pha loãng thành 10 ml v i cùng dung môi. Dung d ch đ i chi u: ế Hòa tan 20 mg acid fumaric chu n (ĐC) trong aceton (TT) và pha loãng thành 10 ml v i cùng dung môi. Cách ti n hành: ế Ch m riêng bi t 5 μ l m i dung d ch trên lên b n m ng. Tri n khai b n m ng trong bình không bão hoà dung môi đ n khi dung môi đi đ c 10 cm. S y b n m ng 105 ế ượ 0 C trong 15 phút và quan sát d i ánh sáng t ngo i b c sóng 254 nm. Trên s c ký đ , v t ướ ạ ở ướ ế chính c a dung d ch th ph i gi ng v trí và kích th c v i v t chính c a dung d ch đ i chi u. ướ ế ế B. Tr n 0,5 g ch ph m v i 1 g ế resorcin (TT) . Cho 0,5 g h n h p trên vào chén nung, thêm 0,15 ml acid sulfuric (TT) và đun nóng nh t o thành kh i d o màu đ th m. Cho c n th n kh i ẹ ạ d o trên vào 100 ml n c ướ , màu vàng da cam xu t hi n và dung d ch không có huỳnh quang. C. D ch l c phép th A cho ph n ng c a ion s t (II) (Ph l c 8.1).
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Sat fumarat - ST FUMARAT Ferrosi fumaras H O O Fe 2...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online