{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

SULPIRID - SULPIRID Sulpiridum C15H23N3O4S P.t.l 341,4...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SULPIRID Sulpiridum C 15 H 23 N 3 O 4 S P.t.l.: 341,4 Sulpirid là ( RS )-N-[(1-ethylpyrolidin-2-yl)methyl]-2-methoxy-5-sulphamoylbenzamid, ph i ch a t 98,5 đ n 101,0% C ế 15 H 23 N 3 O 4 S, tính theo ch ph m đã s y khô. ế Tính ch t B t k t tinh màu tr ng hay g n nh tr ng. Th c t không tan trong n c, h i tan trong methanol, khó ế ư ế ướ ơ tan trong ethanol 96% và trong methylen clorid, tan trong các dung d ch acid vô c loãng và ki m ơ hydroxyd loãng. Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A, B. Nhóm II: A, C, D. A. Đi m ch y: 177 đ n 181 ế o C (Ph l c 6.7). ụ ụ B. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ụ ụ ế sulpirid chu n (ĐC) . C. Ph ng pháp s c ký l p m ng: Quan sát b n m ng thu đ c ph n th t p ch t liên quan d i ươ ượ ử ạ ướ ánh sáng t ngo i b c sóng 254 nm tr c khi đ t vào bình bão hoà h i iod. V t chính trên s c ký đ ạ ở ướ ướ ơ ế thu đ c c a dung d ch th (2) ph i có v trí và kích th c gi ng v i v t trên s c ký đ thu đ c c a ượ ướ ế ượ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

SULPIRID - SULPIRID Sulpiridum C15H23N3O4S P.t.l 341,4...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online