Cephalexin - CEPHALEXIN Cephalexinum H2O C16H17N3O4S H2O...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CEPHALEXIN Cephalexinum C 16 H 17 N 3 O 4 S . H 2 O P.t.l: 365,4 Cephalexin là acid (6 R ,7 R )-7-[[(2 R )-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5- thia-1-azabicyclo [4.2.0]oct-2-en-2-carboxylic monohydrat, ph i ch a t 95,0 đ n ế 102,0% C 16 H 17 N 3 O 4 S, tính theo ch ph m khan. ế Tính ch t B t k t tinh màu tr ng ho c g n nh tr ng. H i tan trong n c, th c t không tan ế ư ắ ơ ướ ế trong ethanol 96%. Đ nh tính Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ ạ ủ cephalexin chu n (ĐC). pH Hòa tan 50 mg ch ph m trong ế n c không có carbon dioxyd (TT) ướ và pha loãng thành 10 ml v i cùng dung môi. pH c a dung d ch thu đ c ph i t 4,0 đ n 5,5 (Ph l c 6.2) ượ ả ừ ế ụ ụ Góc quay c c riêng T +149 o đ n +158 ế o tính theo ch ph m khan (Ph l c 6.4). ế ụ ụ Hòa tan 0,125 g ch ph m trong ế dung d ch đ m phtalat pH 4,4 (TT) và pha loãng thành 25,0 ml v i cùng dung môi . Đ h p th ánh sáng ộ ấ Hòa tan 50 mg ch ph m trong ế n c ướ và pha loãng thành 100,0 ml v i cùng dung môi. Đ h p th c a dung d ch t i b c sóng 330 nm (Ph l c 4.1) không đ c l n h n ộ ấ ụ ủ ướ ụ ụ ượ ớ ơ 0,05. Pha loãng 2,0 ml dung d ch này thành 50,0 ml b ng n c ướ . Ph h p th ánh sáng ổ ấ c a dung d ch thu đ c trong kho ng t 220 nm đ n 300 nm có c c đ i h p th t i ượ ế ụ ạ 262 nm. Đ h p th riêng t i c c đ i h p th có giá tr t 220 đ n 245, tính theo ch ộ ấ ạ ự ạ ấ ị ừ ế ế ph m khan. T p ch t liên quan
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Cephalexin - CEPHALEXIN Cephalexinum H2O C16H17N3O4S H2O...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online