Clindamycin HCl - CLINDAMYCIN HYDROCLORID Clindamycini...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CLINDAMYCIN HYDROCLORID Clindamycini hydrochloridum C 18 H 33 ClN 2 O 5 S.HCl P.t.l: 461,5 Clindamycin hydroclorid là methyl 7-cloro-6,7,8-trideoxy-6- [[[(2S,4R)-1-methyl-4-propylpyrroli -din -2-yl] carbonyl] amino]-1-thio-L-threo- α -D-galacto-octopyranosid hydroclorid, ph i ch a t 84,0 đ n 93,0 % clindamycin, C ế 18 H 33 ClN 2 O 5 S, tính theo ch ph m khan. ế Tính ch t B t k t tinh tr ng ho c g n nh tr ng. D tan trong n c, khó tan trong ethanol 96%. ộ ế ư ắ ướ Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A, C. Nhóm II: B, C, D. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ clindamycin hydroclorid chu n (ĐC). B. Hoà tan 10 mg ch ph m trong 2 ml ế dung d ch acid hydrocloric loãng (TT) và đun nóng trong cách thu 3 phút. Thêm 3 ml dung d ch natri carbonat 10% (TT) và 1 ml dung d ch natri nitroprusiat 2% (TT) , màu đ tía xu t hi n. C. Hoà tan 0,1 g ch ph m trong ế n c ướ và pha loãng thành 10 ml v i cùng dung môi. Dung d ch thu đ c cho ph n ng A c a clorid (Ph l c 8.1). ượ ả ứ ụ ụ D. Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4). ươ ụ ụ B n m ng : Silica gel G (TT). Dung môi khai tri n : Isopropanol - dung d ch amoni acetat 15% đã đi u ch nh đ n pH 9,6 b ng ế amoniac - ethyl acetat (20 : 40 : 45). Tr n đ u, đ yên cho tách l p và s d ng l p trên. ử ụ Dung d ch th : Hoà tan 10 mg ch ph m trong ế methanol (TT) và pha loãng thành 10 ml v i cùng dung môi. Dung d ch đ i chi u ế (1): Hoà tan 10 mg clindamycin hydroclorid chu n (ĐC) trong methanol (TT) và pha loãng thành 10 ml v i cùng dung môi. Dung d ch đ i chi u ế (2): Hoà tan 10 mg
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Clindamycin HCl - CLINDAMYCIN HYDROCLORID Clindamycini...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online