BenzylPeni NATRI - BENZYLPENICILIN NATRI Benzylpenicillinum...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BENZYLPENICILIN NATRI Benzylpenicillinum natricum C 16 H 17 N 2 NaO 4 S P.t.l: 356,4 Benzylpenicilin natri là natri (2 S ,5 R ,6 R )-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(phenylacetyl)amino]-4-thia-1- azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat, đ c s n xu t b ng cách nuôi c y ch ng ượ Penicillium notatum ho c các ch ng cùng h hay b ng các ph ng pháp khác; ươ ph i ch a t 96,0 đ n ế 102,0% C 16 H 17 N 2 NaO 4 S, tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t k t tinh màu tr ng ho c g n nh tr ng. R t tan trong n c, th c t không tan trong d u ế ư ắ ướ ự ế béo và d u parafin. Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm 1: A, D. Nhóm 2: B, C, D. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ benzylpenicilin natri chu n (ĐC). B. Ti n hành s c ký l p m ng theo đ nh tính các penicilin (Ph l c 8.2 ). ế ụ ụ C. Ph n ng B trong phép th ph n ng màu c a các penicilin và cephalosporin (Ph l c 8.3). ả ứ ả ứ ụ ụ D. Ch ph m cho ph n ng (A) c a ion natri (Ph l c 8.1) ế ả ứ ụ ụ pH T 5,5 đ n 7,5 (Ph l c 6.2) ế ụ ụ Hòa tan 2,0 g ch ph m trong ế n c không có carbon dioxyd (TT) ướ và pha loãng thành 20 ml v i cùng dung môi. Góc quay c c riêng T +285 o đ n +310 ế o tính theo ch ph m đã làm khô (Ph l c 6.4). ế ụ ụ Hòa tan 0,500 g ch ph m trong ế n c không có carbon dioxyd (TT) ướ và pha loãng thành 25,0 ml v i cùng dung môi. Đ h p th ánh sáng ộ ấ Hòa tan 90,0 mg ch ph m trong
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

BenzylPeni NATRI - BENZYLPENICILIN NATRI Benzylpenicillinum...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online