{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Methylprednisolon - METHYLPREDNISOLON Methylprednisolonum...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
METHYLPREDNISOLON Methylprednisolonum C 22 H 30 O 5 P.t.l: 374,5 Methylprednisolon là 11 β ,17,21-trihydroxy-6 α -methylpregna-1,4-dien-3,20-dion, ph i ch a t 97,0% đ n 103,0% C ế 22 H 30 O 5 , tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t k t tinh đa hình tr ng ho c g n nh tr ng. Th c t không tan trong n c, h i tan trong ế ư ế ướ ơ ethanol 96%, ít tan trong aceton và dicloromethan. Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A, B. Nhóm II: C, D. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ế methylprednisolon chu n (ĐC) . N u hai ph không phù h p thì hoà tan riêng bi t ch ph m và ế ế ch t chu n trong m t l ng nh nh t ượ aceton (TT) , b c h i trên cách th y đ n khô và l y các ơ ế c n ghi ph m i. B. Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4). ươ ụ ụ B n m ng: Silica gel F 254 (TT). Dung môi khai tri n: Dung môi I: Dicloromethan - ether - methanol - n c ướ (77 : 15 : 8 : 1,2). Dung môi II: Ether - toluen - butanol đã bão hoà n c ướ (80 : 15 : 5). Dung môi pha m u: Dicloromethan - methanol (9 : 1). Dung d ch th : Hoà tan 10 mg ch ph m trong dung môi pha m u và pha loãng thành 10 ml v i ế cùng dung môi. Dung d ch đ i chi u (1): ế Hoà tan 20 mg methylprednisolon chu n (ĐC) trong dung môi pha m u và pha loãng thành 20 ml v i cùng dung môi. Dung d ch đ i chi u (2): ế Hoà tan 10 mg hydrocortison chu n (ĐC) trong dung d ch đ i chi u ế (1) và thêm dung d ch đ i chi u (1) v a đ 10 ml. ế Cách ti n hành: ế Ch m riêng bi t lên b n m ng 5 μ l m i dung d ch trên. Tri n khai s c ký l n l t trong dung môi I, dung môi II đ n khi m i dung môi đi đ c 15 cm. Sau khi đ khô b n ượ ế ượ m ng ngoài không khí, quan sát d i ánh sáng t ngo i b c sóng 254 nm. V t chính trên ướ ạ ở ướ ế s c ký đ c a dung d ch th ph i phù h p v i v t chính trên s c ký đ c a dung d ch đ i ế chi u (1) v v trí và kích th c. Phun lên b n m ng ế ướ dung d ch acid sulfuric trong ethanol (TT) , s y nhi t đ 120 ° C trong 10 phút ho c đ n khi hi n v t. Đ ngu i, quan sát d i ánh sáng ế ế ướ ban ngày và d i ánh sáng t ngo i b c sóng 365 nm. V t chính trên s c ký đ c a dung ướ ạ ở ướ ế d ch th ph i phù h p v màu d i ánh sáng ban ngày và huỳnh quang d i ánh sáng t
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}