Aspartam - ASPARTAM Aspartamum C14H18N2O5 P.t.l: 294,3...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ASPARTAM Aspartamum C 14 H 18 N 2 O 5 P.t.l: 294,3 Aspartam là acid (3 S )-3-amino-4-[[(1 S )-1-benzyl-2-methoxy-2-oxoethyl]amino]-4-oxobutanoic, ph i ch a t 98,0 đ n 102,0% C ế 14 H 18 N 2 O 5 , tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t k t tinh tr ng, h i hút m. ộ ế ơ Khó tan ho c h i tan trong n c và ethanol 96%, th c t không tan trong hexan và dicloromethan. ơ ướ ự ế Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: B. Nhóm II: A, C, D. A. Hòa tan 0,1 g ch ph m trong ế ethanol 96% (TT) , pha loãng đ n 100 ml v i cùng dung môi. Đo ph h p ế ổ ấ th ánh sáng c a dung d ch thu đ c trong kho ng b c sóng t 230 nm đ n 300 nm (Ph l c 4.1). Dung ượ ướ ế ụ ụ d ch ph i có các c c đ i h p th t i 247 nm, 252 nm, 258 nm và 264 nm. ạ ấ ụ ạ B. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ ạ ủ aspartam chu n (ĐC). C. Ti n hành ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4). ế ươ ụ ụ B n m ng : Silica gel G (TT). Dung môi khai tri n : N c - acid formic khan - methanol - dicloromethan ướ (2 : 4 : 30 : 64). Dung d ch th : Hòa tan 15 mg ch ph m trong 2,5 ml ế n c ướ , pha loãng thành 10 ml b ng acid acetic (TT) . Dung d ch đ i chi u: ế Hòa tan 15 mg aspartam chu n (ĐC) trong 2,5 ml n c ướ và pha loãng thành 10 ml b ng acid acetic (TT) . Cách ti n hành ế : Ch m riêng bi t lên b n m ng 20 µl các dung d ch trên. Tri n khai s c ký cho đ n khi ế dung môi đi đ c kho ng 15 cm. Làm khô b n m ng ngoài không khí. Phun ượ dung d ch ninhydrin (TT) s y b n m ng nhi t đ 100 – 105 o C trong 15 phút. V t chính trên s c ký đ c a dung d ch th ph i
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 3

Aspartam - ASPARTAM Aspartamum C14H18N2O5 P.t.l: 294,3...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online