CLORAL - CLORAL HYDRAT Clorali hydras C2H3Cl3O2 P.t.l 165,4...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CLORAL HYDRAT Clorali hydras C 2 H 3 Cl 3 O 2 P.t.l: 165,4 Cloral hydrat laø 2,2,2-tricloroethan-1,1-diol, phaûi chöùa töø 98,5 ñeán 101,0% C 2 H 3 Cl 3 O 2 . Tính chaát Tinh theå trong suoát, khoâng maøu, muøi ñaëc bieät, vò cay. Raát tan trong nöôùc, deã tan trong ethanol 96%. Ñònh tính Dung dòch S: Hoaø tan 2,5 g cheá phaåm trong nöôùc khoâng coù carbon dioxyd (TT) vaø pha loaõng thaønh 25 ml vôùi cuøng dung moâi. A. Laáy 10 ml dung dòch S, theâm 2 ml dung dòch natri hydroxyd 2 M (TT), hoãn hôïp trôû neân ñuïc vaø khi ñun noùng coù muøi cloroform. B. Laáy 1 ml dung dòch S, theâm 2 ml dung dòch natri sulfit (TT) maøu vaøng xuaát hieän vaø nhanh choùng trôû neân naâu ñoû. Ñeå yeân trong moät thôøi gian ngaén tuûa ñoû coù theå xuaát hieän. Ñoä trong vaø maøu saéc cuûa dung dòch Dung dòch S phaûi trong (Phuï luïc 9.2) vaø khoâng maøu (Phuï luïc 9.3, phöông phaùp 2). pH
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

CLORAL - CLORAL HYDRAT Clorali hydras C2H3Cl3O2 P.t.l 165,4...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online