Dexamethason - DEXAMETHASON Dexamethasonum C22H29FO5 P.t.l:...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DEXAMETHASON Dexamethasonum C 22 H 29 FO 5 P.t.l: 392,5 Dexamethason là 9-fluoro-11 β ,17,21-trihydroxy-16 α -methylpregna-1,4-dien-3,20-dion, ph i ch a t 97,0 đ n 103,0% C ứ ừ ế 22 H 29 FO 5 , tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t k t tinh tr ng ho c g n nh tr ng. ộ ế ư ắ Th c t không tan trong n c, h i tan trong ethanol, khó tan trong methylen clorid. ự ế ướ ơ Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: B, C. Nhóm II: A, C, D, E. A. Hoà tan 10,0 mg ch ph m trong ế ethanol (TT) và pha loãng thành 100,0 ml v i cùng dung môi. L y 2,0 ml dung d ch này cho vào ng nghi m thu tinh tròn có nút mài, thêm 10,0 ml dung d ch phenylhydrazin - acid sulfuric (TT) , tr n đ u và đun nóng trong cách thu 60 ỷ ở o C trong 20 phút. Làm l nh ngay. Đ h p th (Ph l c 4.1) c a dung d ch thu đ c đo b c ộ ấ ụ ụ ượ ở ướ sóng 419 nm ph i không đ c d i 0,4. Làm m u tr ng trong cùng đi u ki n, thay 2 ml dung ượ ướ d ch ch ph m b ng 2 ml ế ethanol (TT) . B. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ dexamethason chu n (ĐC). C. Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 4.4). ươ ụ ụ B n m ng : Silicagel GF 254 (TT). Dung môi khai tri n : Butanol đ c bão hoà n c - toluen - ether ượ ướ (5 : 10 : 85). Dung d ch th : Hoà tan 10 mg ch ph m trong m t h n h p ế ộ ỗ methanol - methylen clorid (1 : 9), r i pha loãng thành 10 ml v i cùng h n h p dung môi. Dung d ch đ i chi u (1) ế : Hoà tan 20 mg dexamethason chu n (ĐC) trong m t h n h p ộ ỗ methanol - methylen clorid (1 : 9), r i pha loãng thành 20 ml v i cùng h n h p dung môi . Dung d ch đ i chi u (2)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 3

Dexamethason - DEXAMETHASON Dexamethasonum C22H29FO5 P.t.l:...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online