Cefadroxil monohydrat - CEFADROXIL MONOHYDRAT Cefadroxilum...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CEFADROXIL MONOHYDRAT Cefadroxilum monohydricum C 16 H 17 N 3 O 5 S. H 2 O P.t.l: 381,4 Cefadroxil là acid (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia- 1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylic monohydrat, ph i ch a t 95,0 đ n 102,0% C ứ ừ ế 16 H 17 N 3 O 5 S, tính theo ch ph m khan. ế Tính ch t B t màu tr ng ho c g n nh tr ng. ư ắ Khó tan trong n c, r t khó tan trong ethanol 96%. ướ Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A Nhóm II: B, C. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ cefadroxil chu n (ĐC) . B. Ti n hành ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4) ế ươ ụ ụ B n m ng : Silica gel F 254 (TT) đã đ c silan hóa. ượ Dung môi khai tri n : H n h p tetrahydrofuran - dung d ch amoni acetat 15,4% (TT) đã đ c đi u ượ ch nh pH đ n 6,2 b ng ế acid acetic (10 : 90). Dung d ch th : Hòa tan 20 mg ch ph m trong 5 ml h n h p đ ng th tích c a ế methanol (TT) dung d ch đ m phosphat 0,067 M pH 7,0 . Dung d ch đ i chi u (1) ế : Hòa tan 20 mg cefadroxil chu n (ĐC) trong 5 ml h n h p đ ng th tích c a methanol (TT) dung d ch đ m phosphat 0,067M pH 7,0 . Dung d ch đ i chi u (2) ế : Hòa tan 20 mg cefadroxil chu n (ĐC) và 20 mg cefalexin chu n (ĐC) trong 5 ml h n h p đ ng th tích c a methanol (TT) dung d ch đ m phosphat 0,067M pH 7,0 . Cách ti n hành: ế Ch m riêng bi t lên b n m ng 1 µl các dung d ch trên. Tri n khai s c ký cho đ n khi ế dung môi đi đ c kho ng 15 cm. Làm khô b n m ng ngoài không khí, ki m tra d i ánh sáng đèn t ượ ướ ngo i b c sóng 254 nm. ạ ở ướ V t chính trên s c ký đ c a dung d ch th ph i t ng ng v v trí và ế ồ ủ ả ươ ề ị kích th c v i v t chính trên s c ký đ c a dung d ch đ i chi u (1). Phép th ch có giá tr khi trên
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Cefadroxil monohydrat - CEFADROXIL MONOHYDRAT Cefadroxilum...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online