Ciprofloxacin - CIPROFLOXACIN HYDROCLORID Ciprofloxacini hydrochloridum HCl C17H18FN3O3.HCl P.t.l 367,8 Ciprofloxacin hydroclorid l acid

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CIPROFLOXACIN HYDROCLORID Ciprofloxacini hydrochloridum C 17 H 18 FN 3 O 3 .HCl P.t.l: 367,8 Ciprofloxacin hydroclorid acid 1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4- dihydroquinolin-3-carboxylic hydroclorid, ph i ch a t 98,0% đ n 102,0% C ế 17 H 18 FN 3 O 3 .HCl, tính theo ch ph m khan. ế Tính ch t B t k t tinh màu vàng nh t, hút m nh . Tan trong n c, khó tan trong methanol, r t khó tan ế ướ trong ethanol, th c t không tan trong aceton, ethyl acetat và methylen clorid. ự ế Đ nh tính A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ ciprofloxacin hydroclorid chu n (ĐC). B. Ch ph m cho ph n ng đ nh tính (B) c a ion clorid (Ph l c 8.1). ế ả ứ ụ ụ Đ trong và màu s c c a dung d ch ắ ủ Dung d ch S: Hòa tan 0,5 g ch ph m trong ế n c không có carbon dioxyd (TT) ướ và pha loãng thành 20 ml v i cùng dung môi. Pha loãng 10 ml dung d ch S thành 20 ml v i n c không có carbon dioxyd (TT). ướ Dung d ch thu đ c ph i trong (Ph l c 9.2) và màu không đ c đ m h n dung d ch màu m u VL ượ ụ ụ ượ ơ 5 (Ph l c ụ ụ 9.3; ph ng pháp 2). ươ pH pH c a dung d ch S ph i t 3,5 đ n 4,5 (Ph l c 6.2) ả ừ ế ụ ụ Acid fluoroquinolonic Không đ c quá 0,2%. ượ Xác đ nh b ng ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4 ). ươ ụ ụ B n m ng : Silica gel GF 254 (TT). Dung môi khai tri n: Acetonitril – amoniac – methanol – methylen clorid (10 : 20 : 40 : 40). Dung d ch th : Hòa tan 50 mg ch ph m trong ế n c ướ và pha loãng thành 5 ml v i cùng dung môi. Dung d ch đ i chi u:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 3

Ciprofloxacin - CIPROFLOXACIN HYDROCLORID Ciprofloxacini hydrochloridum HCl C17H18FN3O3.HCl P.t.l 367,8 Ciprofloxacin hydroclorid l acid

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online