{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Dexamethason acetat - DEXAMETHASON ACETAT Dexamethasoni...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DEXAMETHASON ACETAT Dexamethasoni acetas C 24 H 31 FO 6 P.t.l: 434,5 Dexamethason acetat là 9-fluoro-11 β ,17-dihydroxy-16 α -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl acetat, ph i ch a t 97,0 đ n 103,0% C ế 24 H 31 FO 6 , tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t k t tinh tr ng ho c g n nh tr ng, đa hình. D tan trong ethanol 96% và aceton, khó tan ế ư trong methylen clorid, th c t không tan trong n c. ế ướ Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: B, C. Nhóm II: A, C, D, E, F. A. Hoà tan 10,0 mg ch ph m trong ế ethanol (TT) và pha loãng thành 100,0 ml v i cùng dung môi. L y 2,0 ml dung d ch này cho vào ng nghi m thu tinh tròn có nút mài, thêm 10,0 ml dung d ch phenylhydrazin - acid sulfuric (TT) , tr n đ u và đun nóng trong cách thu 60 ỷ ở o C trong 20 phút. Làm l nh ngay. Đ h p th (Ph l c 4.1) c a dung d ch đ c đo b c sóng ụ ụ ượ ướ c c đ i 419 nm không đ c d i 0,35. ượ ướ B. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ế dexamethason acetat chu n (ĐC). N u các ph thu đ c c a ch ph m và c a ch t chu n ế ượ ế d ng r n khác nhau, đo thêm ph d ng l ng: dùng dung d ch bão hòa (n ng đ kho ng 3%) ổ ở c a ch ph m và c a ch t chu n trong ế cloroform (TT) v i t bào đo dày 0,2 mm. ế C. Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c ươ ụ ụ 5.4). B n m ng : Silica gel GF 254 . Dung môi khai tri n : N c - methanol - ether - methylen clorid ướ (1,2 : 8 : 15 : 77). Dung d ch th : Hoà tan 10 mg ch ph m trong 10 ml h n h p ế methanol - methylen clorid (1 : 9).
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}