levomepromazin - LEVOMEPROMAZIN MALEAT Levomepromazini...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LEVOMEPROMAZIN MALEAT Levomepromazini maleas C 19 H 24 N 2 OS.C 4 H 4 O 4 P.t.l: 444,6 Levomepromazin maleat ph i ch a t 98,5 đ n 101,0% ế (2R)-3-(2-methoxy-10H-phenothiazin-10-yl)- N,N,2-trimethylpropan-1-amin(Z)-butendioat tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t k t tinh tr ng hay vàng nh t, khó tan trong n c và ethanol 96%, h i tan trong methylen clorid, th c ộ ế ướ ơ t không tan trong ether. ế D b phân hu khi ti ễ ị ế p xúc v i không khí và ánh sáng, ch y nhi t đ kho ng 186 ả ở o C kèm theo phân h y. Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A, B Nhóm II: B, C, D. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ ạ ủ levomepromazin maleat chu n (ĐC). B. Góc quay c c riêng: Ch ph m ph i đáp ng phép th góc quay c c riêng. ế C. Ch ph m ph i đáp ng phép th đ nh tính các ế ử ị phenothiazin b ng ph ng pháp s c ký l p m ng ươ Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4). Ti n hành tránh ánh sáng. ươ ụ ụ ế B n m ng : Ch t mang là kieselguhr G. Th m b n m ng khô b ng cách đ nó vào trong bình có s n m t l p m ng dung d ch có ch a 2-phenoxyethanol 10% polyethylen glycol 300 5,0% trong aceton, sao cho b n m ng ng p trong dung môi kho ng 5 mm, sau đó đ dung môi th m d n lên kho ng 17 cm. L y b n
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

levomepromazin - LEVOMEPROMAZIN MALEAT Levomepromazini...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online