Rutin-sualan1 - RUTIN Rutinum Rutosid Vitamin P C27H30O16...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
RUTIN Rutinum Rutosid, Vitamin P C 27 H 30 O 16 . 3H 2 O P.t.l: 665,0 Rutin là 3,3’,4’,5,7-pentahydroxyflavon 3-rutinosid, m t glucosid chi t đ c t n hoa cây Hòe ế ượ ừ ụ ( Sophora japonica L), h Đ u ( ọ ậ Fabaceae ), ho c t nhi u cây khác thu c các h th c v t khác nhau, ặ ừ ph i ch a t 95,0 đ n 101,0% C ứ ừ ế 27 H 30 O 16 , tính theo ch ph m khan. ế Tính ch t B t k t tinh màu ộ ế vàng hay vàng l c. Tan trong methanol và trong các dung d ch hydroxyd ki m, h i tan trong ethanol, th c t không tan ơ ế trong n c và dicloromethan. ướ Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A. Nhóm II: B, C, D. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ ạ ủ rutin chu n (ĐC). B. Hòa tan 50,0 mg ch ph m trong ế methanol (TT) và pha loãng thành 250,0 ml v i cùng dung môi, l c n u c n. Pha loãng 5,0 ml dung d ch này thành 50,0 ml b ng ế methanol (TT) . Đo ph h p th t ngo i ổ ấ ụ ử (Ph l c 4.1) trong kho ng t 210 nm đ n 450 nm, dung d ch ph i cho hai c c đ i h p th 257 nm ụ ụ ế ạ ấ ụ ở và 358 nm. Đ h p th riêng b c sóng c c đ i 358 nm ph i t 305 đ n 330, tính theo ch ph m ộ ấ ở ướ ả ừ ế ế khan. C. Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4). ươ ụ ụ B n m ng : Silica gel G (TT). Dung môi khai tri n : N-butanol - acid acetic khan - n c - methyl ethyl ceton - ethyl acetat ướ (5 : 10 : 10 : 30 : 50). Dung d ch th : Hòa tan 25 mg ch ph m trong ế methanol (TT) và pha loãng thành 10,0 ml v i cùng dung môi . Dung d ch đ i chi u
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Rutin-sualan1 - RUTIN Rutinum Rutosid Vitamin P C27H30O16...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online