{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Cloramphenicol palmitat - CLORAMPHENICOL PALMITAT...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CLORAMPHENICOL PALMITAT Chloramphenicoli palmitas C 27 H 42 Cl 2 N 2 O 6 P.t.l: 561,6 Cloramphenicol palmitat ( 2 R ,3 R )-2-[(dichloroacetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4- nitrophenyl)propyl hexadecanoat, ph i ch a t 98,0 đ n 102,0% C ế 27 H 42 Cl 2 N 2 O 6 tính theo ch ế ph m đã làm khô. Tính ch t B t m n màu tr ng ho c g n nh tr ng. Th c t không tan trong n c, d tan trong aceton, ư ế ướ h i tan trong ethanol 96%, r t khó tan trong n-hexan. ơ Kho ng nóng ch y t 87 o C đ n 95 ế o C. Đa hình, d ng b n v i nhi t có sinh kh d ng khi dùng đ ng u ng th p. ườ Đ nh tính A. Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4 ). ươ ụ ụ B n m ng : Silica gel H đã đ c silan hoá. ượ Dung môi khai tri n : Dung d ch có ch a 100 g/l amoni acetat – ethanol 96% (30 : 70). Dung d ch th : Hòa tan 50 mg ch ph m trong h n h p g m 1 ml ế dung d ch natri hydroxyd 1 M (TT) và 5 ml aceton (TT) , đ yên trong 30 phút. Thêm 1,1 ml dung d ch acid hydrocloric 1 M (TT) và 3 ml aceton (TT) . Dung d ch đ i chi u (1): ế Hòa tan 10 mg cloramphenicol (ĐC) trong aceton (TT) và pha loãng thành 5 ml v i cùng dung môi. Dung d ch đ i chi u (2): ế Hòa tan 10 mg acid palmitic (TT) trong aceton (TT) và pha loãng thành 5 ml v i cùng dung môi. Dung d ch đ i chi u (3) ế : Hòa tan 10 mg ch ph m trong ế aceton (TT) và pha loãng thành 5 ml v i cùng dung môi. Cách ti n hành: ế Ch m riêng bi t lên b n m ng 4 µl các dung d ch đ i chi u và dung d ch th . Tri n khai s c ế ký cho đ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}