{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Sulfamethoxazol - SULFAMETHOXAZOL Sulfamethoxazolum...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SULFAMETHOXAZOL Sulfamethoxazolum C 10 H 11 N 3 O 3 S P.t.l: 253,3 Sulfamethoxazol là 4-Amino- N -(5-methylisoxazol-3-yl)benzensulphonamid, ch a t 99,0 đ n ế 101,0% C 10 H 11 N 3 O 3 S, tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t k t tinh màu tr ng ho c g n nh tr ng. Th c t không tan trong n c, d tan trong ế ư ế ướ aceton, h i tan trong ethanol 96%, tan trong dung d ch n ơ atri hydroxyd loãng và dung d ch acid loãng. Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm 1: A, B. Nhóm 2: B, C, D. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ế sulfamethoxazol chu n (ĐC). B. Nhi t đ nóng ch y t 169 - 172 o C (Ph l c 6.7). ụ ụ C. Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4 ). ươ ụ ụ B n m ng : Silica gel GF 254 (TT). Dung môi khai tri n: Dung d ch amoniac 10% – n c – nitromethan - dioxan ướ (3 : 5 : 41 : 51). Dung d ch th : Hòa tan 20 mg ch ph m trong 5 ml h n h p ế amoniac - methanol (2 : 48). Dung d ch đ i chi u: ế Hòa tan 20 mg sulfamethoxazol chu n (ĐC) trong 5 ml h n h p amoniac – methanol (2 : 48) Cách ti n hành: ế Ch m riêng bi t lên b n m ng 5 µl m i dung d ch. Tri n khai s c ký cho đ n khi dung môi đi ế đ c kho ng ¾ chi u dài b n m ng. S y khô b n m ng nhi t đ 100 – 105 ượ o C, ki m tra d i ánh sáng đèn t ngo i 254 nm. Trên s c ký đ dung d ch th ph i cho v t chính t ng ướ ế ươ ng v i v t chính c a dung d ch đ i chi u v v trí và kích th c. ế ế ướ D. Hòa tan kho ng 5 mg ch ph m trong 10 ml ế
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Sulfamethoxazol - SULFAMETHOXAZOL Sulfamethoxazolum...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online