Gentamicin BP 2001 - GENTAMICIN SULFAT Gentamicini sulfas...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
GENTAMICIN SULFAT Gentamicini sulfas Gentamicin R 1 R 2 R 3 C 1 Me NHMe H C 2 Me NH 2 H C 1a H NH 2 H C 2a H NH 2 Me Gentamicin sulfat là h n h p kháng khu n đ c s n sinh b i ựơ Micromonospora purpurea . Thành ph n chính g m gentamicin C 1 ; C 1a ; C 2 và C 2a . Hàm l ng: ượ Không đ c ít h n 590 đv/mg tính theo ch ph m khan. ượ ơ ế Tính ch t B t màu tr ng ho c g n nh tr ng. D tan trong n c, th c t không trong ethanol 96% và ư ắ ướ ự ế ether. Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm 1: C, D. Nhóm 2: A, B, D. A. Hòa tan kho ng 10 mg ch ph m trong 1 ml n c, thêm 5 ml ế ướ dung d ch acid sulfuric 40% (TT) . Đun nóng trên cách thu trong 100 phút, làm ngu i và pha loãng thành 25 ml v i n c. ướ Ph h p th ánh sáng (Ph l c 4.1) c a dung d ch thu đ c trong kho ng t 240 nm đ n 330 ổ ấ ụ ụ ượ ế nm không có c c đ i h p th . ạ ấ B. Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4) ươ ụ ụ B n m ng: Silica gel G (TT). Dung môi khai tri n: H n h p đ ng th tích c a amoniac - methanol - methylen clorid. L c k , đ yên cho tách l p, l y l p d i. ấ ớ ướ Dung d ch th : Hòa tan 25 mg ch ph m trong ế n c ướ và pha loãng thành 5 ml v i cùng dung môi. Dung d ch đ i chi u: ế Hòa tan 25 mg gentamicin sulfat chu n (ĐC) trong và pha loãng thành 5 ml v i cùng dung môi. Cách ti n hành: ế Ch m riêng bi t lên b n m ng 10 µl dung d ch th và dung d ch đ i chi u. ế Tri n khai s c ký cho đ n khi dung môi đi đ c 15 cm. Làm khô b n m ng ngoài không khí. ế ượ Phun b n m ng v i dung d ch ninhydrin (TT) . S y b n m ng 110 o C trong 5 phút. Trên s c ký đ c a dung d ch th ph i cho 3 v t chính t
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 3

Gentamicin BP 2001 - GENTAMICIN SULFAT Gentamicini sulfas...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online