KA LI clavulanat - CLAVULANAT KALI Kalii clavulanas...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CLAVULANAT KALI Kalii clavulanas C 8 H 8 KNO 5 P.t.l: 237,3 Clavulanat kali là kali (2 R ,3 Z ,5 R )-3-(2-hydroxyethyliden)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2- carboxylat, d ng mu i kali c a ch ph m đ c t o thành b ng cách nuôi c y m t s ch ng ế ượ Streptomyces clavuligerus ho c b ng các ph ng pháp khác, ph i ch a t 96,5 đ n 102,0% C ươ ứ ừ ế 8 H 8 KNO 5 , tính theo ch ph m khan. ế Tính ch t B t k t tinh màu tr ng ho c g n nh tr ng, d hút m. D tan trong n c, khó tan trong ethanol 96%, ộ ế ư ắ ướ r t khó tan trong aceton. S n xu t : Ph ng pháp s n xu t, chi t xu t và tinh ch sao cho clavam-2-carboxylat không có ho c không v t ươ ế ế ượ quá 0,01%. Đ nh tính A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i đ i chi u c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ ế clavulanat kali chu n (ĐC) . B. Ch ph m ph i cho ph n ng (B) c a phép th đ nh tính ion kali (Ph l c 8.1). ế ả ứ ử ị ụ ụ pH 5,5 đ n 8,0 (Ph l c 6.2) ế ụ ụ Dung d ch S: Hoà tan 0,400 g ch ph m trong ế n c không có ướ carbon dioxyd (TT) và pha loãng thành 20,0 ml v i cùng dung môi. Pha loãng 5 ml dung d ch S trong n c không có ướ carbon dioxyd (TT) và pha loãng thành 10 ml v i cùng dung môi. Góc quay c c riêng T +53 o đ n +63 ế 0 , tính theo ch ph m khan. (Ph l c 6.4). Dùng dung d ch S. ế ụ ụ Đ h p th ánh sáng ộ ấ T i đa là 0,40 b c sóng 278 nm (Ph l c 4.1). ở ướ ụ ụ Hoà tan 50,0 mg ch ph m trong ế dung d ch đ m phosphat 0,1 M pH 7,0 và pha loãng thành 50,0 ml v i cùng dung môi. Đo đ h p th ánh sáng c a dung d ch này ngay l p t c. ộ ấ ậ ứ T p ch t liên quan Ph ng pháp s c ký l ng (Ph l c 5.3). ươ ụ ụ Pha đ ng: Pha đ ng A: Dung d ch natri dihydrophosphat 0,78%, đã đ c đi u ch nh t i pH 4,0 v i ượ acid phosphoric (TT) và l c qua màng l c 0,5 μ m. Pha đ ng B: Pha đ ng A -
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 4

KA LI clavulanat - CLAVULANAT KALI Kalii clavulanas...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online