POLYSORBAT 80 - POLYSORBAT 80 Polysorbat 80 l hn hp cc este...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
POLYSORBAT 80 Polysorbat 80 là h n h p các este t ừng ph n c a các acid béo khác nhau, ch y u là c a acid ủ ế oleic, v i sorbitol và các anhydrid c a nó đã đ c co-polyme hóa v i kho ng 20 phân t ethylen ượ oxyd cho m i phân t sorbitol và các anhydrid cuûa sorbitol. Acid béo có th có ngu n g c th c v t ho c đ ng v t, ch ph m ph i ch a ít nh t 60,0% acid oleic và ph i t ế ả ừ 90,0 % đ n 110,0% ế c a hàm l ng acid oleic ghi trên nhãn. ượ 2-cloroethanol, ethylenglycol và diethylenglycol. Không đ c quá 10 ppm 2-cloroethanol, 0,25% ethylenglycol và diethylenglycol. Xác đ nh b ng ượ ph ng pháp s c ký khí tiêm m u head-space và dùng ph ng pháp thêm ươ ươ chuaån . (Ph l c ụ ụ 5.2). Dung d ch th : cho 50 mg ch ph m vào bình 20 ml, thêm 2,0 µl ế 2-propanol (TT) r i đ y n p l i ắ ạ ngay. Đ yên kho ng 2 phút nh ng không đ c quá 5 phút. ư ượ Dung d ch đ i chi u: cho 50 mg ch ph m vào bình 20 ml, thêm 2,0 µl dung d ch có ch a 0,25 ế ế mg/ml 2-cloroethanol (TT) ; 31,25 mg/ml ethylenglycol (TT) và 31,25 mg/ml diethylenglycol (TT) trong 2-propanol (TT) r i đ y n p l i ngay. Đ yên kho ng 2 phút nh ng không đ c quá 5 ư ượ phút. Ph ng pháp s c ký có th đ c th c hi n nh sau: đi u ki n ti n hành: ươ ể ượ ư ế H th ng b m m u c h c kho ng đ u đ c n i v i ti n c t b ng thép inox có chi u dài ơ ơ ọ ở ượ 13,6 mm và đ ng kính trong 4 mm đ c nh i ườ ượ copolyme ethyvinyl benzen – divinyl benzen (TT) đ c dùng làm b y, khí d n là ượ khí heli dùng cho s c ký (TT) v i l u l ng 20 ml/ phút r i nh ớ ư ượ ư khí ph tr v i l u l ng 20 ml/ phút. Đ t riêng các bình dung d ch vào cách th y 110 ụ ợ ớ ư ượ ủ ở o C và b t đ u lo i b ch t khí trong vòng t i đa 5 phút, gi ti n c t 50 ữ ề ộ ở o C, sau đó đu i khí trong 40 phút r i nâng nhi t đ lên 210 ệ ộ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 3

POLYSORBAT 80 - POLYSORBAT 80 Polysorbat 80 l hn hp cc este...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online