SPARTEIN SULFAT - SPARTEIN SULFAT Sparteini sulfas...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SPARTEIN SULFAT Sparteini sulfas C 15 H 28 O 4 N 2 S.5H 2 O P.t.l: 422,4 Spartein sulfat là mu i sulfat c a dodecahydro methano-7,14 2H,6H-dipyrido[1,2-a: 1’, 2’-e][diazocin- 1,5]-(7S, 7aR, 14S, 14aS), ph i ch a t 98,0 đ n 101,0% C ứ ừ ế 15 H 28 O 4 N 2 S, tính theo ch ph m đã làm ế khô. Tính ch t Tinh th không màu. D tan trong n c và ethanol 96%, th c t không tan trong ether. ướ ự ế Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: C, D, E. Nhóm II: A, B, E. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ ạ ủ spartein sulfat chu n (ĐC) . B. Ch ph m ph i đáp ng phép th “Góc quay c c riêng”. ế C. Trên s c ký đ thu đ c phép th “T p ch t liên quan”, v t chính c a dung d ch th ph i ượ ở ế gi ng v t chính c a dung d ch đ i chi u (1) v v trí, màu s c và kích th c. ế ế ề ị ướ D. Hoà tan 1 g ch ph m trong 10 ml
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

SPARTEIN SULFAT - SPARTEIN SULFAT Sparteini sulfas...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online