cefotaxim - CEFOTAXIM NATRI Cefotaximum natricum C16H16N5...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CEFOTAXIM NATRI Cefotaximum natricum C 16 H 16 N 5 NaO 7 S 2 P.t.l: 477,4 Cefotaxim natri (6 R ,7 R )-3-[(acetyloxy)methyl]-7-[[( Z )-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2- (methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat natri, ph i ch a t 96,0 đ n 101,0% ứ ừ ế C 16 H 16 N 5 NaO 7 S 2 , tính theo ch ph m khan. ế Tính ch t B t tr ng ho c h i vàng, hút m, d tan trong n c, h i tan trong methanol, th c t không ơ ướ ơ ự ế tan trong ether. Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: Phép th A, D Nhóm II: Phép th B, C, D A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ cefotaxim natri chu n (ĐC). B. Ti n hành ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4) ế ươ ụ ụ B n m ng: Silicagel HF 254 (TT) đã silan hóa. Dung môi khai tri n: Aceton - dung d ch amoni acetat 15,4% đã đ c đi u ch nh tr c t i pH ượ ướ ớ 6,2 b ng acid acetic (15 : 85). Dung môi pha m u (dung d ch A): H n h p methanol - dung d ch đ m phosphat 0,067 M pH 7,0 (1 : 1). Dung d ch th : Hòa tan 20 mg ch ph m trong dung d ch A và pha loãng thành 5,0 ml v i ế cùng dung môi. Dung d ch đ i chi u (1) ế : Hòa tan 20 mg cefotaxim natri chu n (ĐC) trong dung d ch A và pha loãng thành 5,0 ml v i cùng dung môi. . Dung d ch đ i chi u (2): ế Hòa tan 20 mg cefotaxim natri chu n (ĐC) và 20 mg cefoxitin natri chu n (ĐC) trong dung d ch A và pha loãng thành 5,0 ml v i cùng dung môi. . Cách ti n hành: ế Ch m riêng bi t lên b n m ng 1 μ l m i dung d ch trên. Tri n khai s c ký đ n khi dung môi đi đ c 15 cm. L y b n m ng ra, đ khô và quan sát d i ánh sáng t
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

cefotaxim - CEFOTAXIM NATRI Cefotaximum natricum C16H16N5...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online