{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

TERPIN HYDRAT - TERPIN HYDRAT Terpinum hydratum HO H 3C CH...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
HO CH 3 CH 3 H 3 C OH . H 2 O TERPIN HYDRAT Terpinum hydratum C 10 H 20 O 2 . H 2 O P.t.l: 190,3 Terpin hydrat laø cyclohexan methanol, 4-hydroxy- α , α , 4-trimethyl monohydrat hay p-menthan 1, 8-diol monohydrat, phaûi chöùa töø 98,0 ñeán 100,5% C 10 H 20 O 2 , tính theo cheá phaåm khan. Tính chaát Tinh theå trong suoát, khoâng maøu hay boät keát tinh traéng, khoâng muøi. Saáy caån thaän ôû 100 o C, cheá phaåm seõ thaêng hoa vaø taïo thaønh nhöõng tinh theå hình kim. Ñeå ôû khoâng khí noùng vaø khoâ, cheá phaåm seõ daàn daàn bò maát nöôùc keát tinh vaø nhieät ñoä noùng chaûy giaûm. Hôi tan trong nöôùc, tan trong nöôùc noùng vaø ethanol 96%, deã tan trong ethanol 96% noùng, hôi tan trong ether, cloroform. Ñònh tính Coù theå choïn moät trong hai nhoùm ñònh tính sau: Nhoùm I: A, D. Nhoùm II: B, C, D, E. A. Phoå haáp thuï hoàng ngoaïi (Phuï luïc 4.2) cuûa cheá phaåm phaûi phuø hôïp vôùi phoå haáp thuï hoàng ngoaïi cuûa terpin hydrat chuaån (ÑC). B. Ñieåm chaûy: 115– 117 ° C (Phuï luïc 6.7). Ñun noùng duïng cuï tôùi 110 ° C roài môùi cho oáng mao quaûn vaøo vaø tieáp tuïc ñunnoùng vôùi toác ñoä 4 – 6 ° C trong 1 phuùt. C. Treân saéc kyù ñoà thu ñöôïc trong pheùp thöû "Taïp chaát lieân quan": Veát chính
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}