ALIMEMAZIN TARTRAT - ALIMEMAZIN TARTRAT Alimemazini tartras...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ALIMEMAZIN TARTRAT Alimemazini tartras Và đ ng phân đ i quang (C 18 H 22 N 2 S) 2 .C 4 H 6 O 6 P.t.l: 747,0 Alimemazin tartrat là (RS)-dimethyl (2-methyl-3-phenothiazin-10-ylpropyl)amin (2R,3R)-tartrat, ph i ch a t 99,0 đ n 101,0% (C ứ ừ ế 18 H 22 N 2 S) 2 .C 4 H 6 O 6 , tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t màu tr ng hay màu kem nh t, không mùi ho c g n nh không mùi. B s m màu d n d i tác ư ị ẫ ướ đ ng c a ánh sáng. D tan trong n c và cloroform, h i tan trong ethanol 96%, r t khó tan trong ether. ướ ơ Đ nh tính A. Hòa tan 0,1 g ch ph m trong 10 ml ế n c ướ và thêm 2 ml dung d ch natri hydroxyd 1 M (TT) . Chi t ế v i 25 ml ether (TT) , r a d ch chi t b ng 5 ml ế n c ướ , Làm khan d ch chi t b ng ế natri sulfat khan (TT) , b c h i đ n khô và hòa tan c n thu đ c trong 1 ml ơ ế ượ cloroform (TT) . Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ổ ồ ụ ụ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

ALIMEMAZIN TARTRAT - ALIMEMAZIN TARTRAT Alimemazini tartras...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online