{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ALPHA TOCOPHEROL - ALL-RAC-ALPHA TOCOPHEROL Alpha...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ALL-RAC-ALPHA TOCOPHEROL Alpha tocopherolum C 29 H 50 O 2 P.t.l.: 430,7 All-rac-alpha tocopherol là all-rac-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-3,4-dihydro- 2 H -1-benzopyran-6-ol, ph i ch a t 96,0% đ n 101,5% C ế 29 H 50 O 2 . Tính ch t Ch t l ng sánh nh d u, không màu ho c màu nâu h i vàng. Th c t không tan trong n c, d ư ơ ế ướ tan trong aceton, ethanol khan, dicloromethan và trong các d u béo. Đ nh tính Có th ch n m t trong 2 nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A và B Nhóm II: B và C. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ụ ụ ế α - tocopherol chu n (ĐC) . B. Góc quay c c: T -0,01 o đ n +0,01 ế o (Ph l c 6.4). ụ ụ Hòa tan 2,5 g ch ph m trong ế ethanol khan (TT ) và pha loãng thành 25,0 ml v i cùng dung môi. C. Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4) ươ ụ ụ B n m ng: Silica gel F 254 (TT) Dung môi khai tri n : Cyclohexan ether (80 : 20) Dung d ch th : Hòa tan 10 mg ch ph m trong ế 2 ml cyclohexan (TT). Dung d ch đ i chi u ế : Hòa tan 10 mg α -tocopherol chu n (ĐC) trong 2 ml cyclohexan (TT ). Cách ti n hành ế : Ch m riêng bi t lên b n m ng 10 μ l m i dung d ch trên. Tri n khai s c ký đ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}