Oxytetracyclin - OXYTETRACYCLIN DIHYDRAT Oxytetracyclinum...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
OXYTETRACYCLIN DIHYDRAT Oxytetracyclinum dihydratum C 22 H 24 N 2 O 9 ·2H 2 O P.t.l: 496,4 Oxytetracyclin dihydrat là (4S, 4aR, 5S, 5aR,6S, 12aS)-4-(dimethylamino)-3,5,6,10,12,12a-hex ahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracen-2-carboxamid dihydrat, ph i ch a t 95,0 đ n 102,0% C ứ ừ ế 22 H 24 N 2 O 9 tính theo ch ph m đã làm khô. ế Ch ph m thu đ c t quá trình nuôi c y m t s ch ng ế ượ ộ ố Streptomyces rimosus ho c t các ph ng pháp khác. ươ Tính ch t B t k t tinh vàng. R t khó tan trong n c, tan trong các dung d ch acid và ki m loãng. ộ ế ướ Đ nh tính A. Ti n hành ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4) ế ươ ụ ụ B n m ng: Octadecylsilyl silica gel F 254 . Dung môi khai tri n: Acetonitril - methanol - dung d ch acid oxalic 6,3% đã đ c đi u ch nh pH ượ đ n 2,0 b ng ế amoniac đ c (20 : 20 : 60). Dung d ch th : Hòa tan 5 mg ch ph m trong ế methanol (TT) , pha loãng thành 10 ml v i cùng dung môi. Dung d ch đ i chi u (1): ế Hòa tan 5 mg oxytetracyclin chu n (ĐC) trong methanol (TT) và pha loãng thành 10 ml v i cùng dung môi. Dung d ch đ i chi u (2): ế Hòa tan 5 mg oxytetracyclin chu n (ĐC), 5 mg tetracyclin hydroclorid chu n (ĐC) và 5 mg minocyclin hydroclorid chu n (ĐC) trong methanol (TT) , pha loãng thành 10 ml v i cùng dung môi. Cách ti n hành: ế Ch m riêng bi t lên b n m ng 1 µl các dung d ch th , dung d ch đ i chi u (1) ế và dung d ch đ i chi u (2). Tri n khai s c ký đ n khi dung môi đi đ c 15 cm. Làm khô b n ế ế ượ m ng b ng m t lu ng không khí, ki m tra d i ánh sáng đèn t ngo i b c sóng 254 nm. ướ ạ ở ướ V t chính trên s c ký đ c a dung d ch th ph i t ng ng v v trí và kích th c v i v t ế ồ ủ ả ươ ề ị ướ ế chính trên s c ký đ c a dung d ch đ i chi u (1). Phép th ch có giá tr khi trên s c ký đ c a ồ ủ ế ồ ủ dung d ch đ i chi u (2) ph i cho ba v t tách ra rõ ràng. ế ế B. Thêm 5 ml
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Oxytetracyclin - OXYTETRACYCLIN DIHYDRAT Oxytetracyclinum...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online