Sulfametoxypyridazin - SULFAMETHOXYPYRIDAZIN...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SULFAMETHOXYPYRIDAZIN Sulfametoxypyridazinum C 11 H 12 N 4 O 3 S P.t.l: 280,3 Sulfamethoxypyridazin là 4-amino- N -(6-methoxypyridazin-3- yl)benzensulfonamid, ch a t 99,0 ứ ừ đ n 101,0% C ế 11 H 12 N 4 O 3 S, tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t k t tinh màu tr ng ho c h i vàng, ng màu d n d n khi ti p xúc v i ánh sáng. Th c t ế ơ ế ự ế không tan trong n c, h i tan trong aceton, khó tan trong ethanol 96%, r t khó tan trong ướ ơ methylen clorid. Tan trong dung d ch ki m hydroxyd loãng và trong dung d ch acid vô c loãng. ơ Nhi t đ nóng ch y kho ng 180 ệ ộ o C, kèm phân hu . Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm 1: A, B. Nhóm 2: B, C, D. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ sulfametoxypyridazin chu n (ĐC). B. Ph ng pháp s c ký l p m ng ph n th t p ch t liên quan. V t chính trên s c ký đ c a ươ ử ạ ế ồ ủ dung d ch th (2) t ng ng v i v t chính trên s c ký đ c a dung d ch đ i chi u (1) v v trí ươ ớ ế ồ ủ ế ề ị và kích th c. ướ D. Hòa tan kho ng 0,5 g ch ph m trong 1 ml
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

Sulfametoxypyridazin - SULFAMETHOXYPYRIDAZIN...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online