Xylometazolin hydroclorid - XYLOMETAZOLIN HYDROCLORID...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
XYLOMETAZOLIN HYDROCLORID Xylomethazolini hydrochloridum C 16 H 24 N 2 . HCl P.t.l: 280,8 Xylometazolin hydroclorid laø 2-[4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethylbenzyl]-4,5- dihydro-1 H -imidazol hydroclorid, chöùa töø 99,0 ñeán 101,0 % C 16 H 24 N 2 . HCl, tính theo cheá phaåm ñaõ laøm khoâ. Tính chaát Boät keát tinh maøu traéng hoaëc gaàn nhö traéng. Deã tan trong nöôùc, trong ethanol 96% vaø methanol, thöïc teá khoâng tan trong ether. Ñònh tính Coù theå choïn 1 trong 2 nhoùm ñònh tính sau: Nhoùm 1: A, E. Nhoùm 2: B, C, D, E. A. Phoå hoàng ngoaïi cuûa cheá phaåm phaûi phuø hôïp vôùi phoå hoàng ngoaïi cuûa xylometazolin hydroclorid chuaån (ÑC) (Phuï luïc 4.2). B. Kieåm tra saéc kyù ñoà thu ñöôïc trong pheùp thöû taïp chaát lieân quan: Veát chính trong saéc kyù ñoà cuûa dung dòch thöû (2) phaûi töông ñöông veà vò trí, maøu saéc, kích thöôùc so vôùi veát chính treân saéc kyù ñoà cuûa dung dòch ñoái chieáu (1). C. Hoøa tan khoaûng 0,5 mg cheá phaåm trong 1 ml methanol (TT) , theâm 0,5 ml dung dòch natri nitroprusiat 5% vöøa môùi pha, theâm tieáp 0,5 ml dung dòch natri hydroxyd 2% . Ñeå yeân hoãn hôïp trong 10 phuùt, theâm 1 ml dung dòch natri bicarbonat 8% . Maøu tím xuaát hieän. D. Hoøa tan 0,2 g cheá phaåm trong 1 ml nöôùc , theâm 2,5 ml ethanol 96% (TT) vaø 2 ml dung dòch natri hydroxyd 1 M. Troän ñeàu vaø quan saùt döôùi aùnh saùng UV 365 nm. Dung dòch khoâng
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

Xylometazolin hydroclorid - XYLOMETAZOLIN HYDROCLORID...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online