Xylometazolin hydroclorid - XYLOMETAZOLIN HYDROCLORID...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
XYLOMETAZOLIN HYDROCLORID Xylomethazolini hydrochloridum C 16 H 24 N 2 . HCl P.t.l: 280,8 Xylometazolin hydroclorid laø 2-[4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethylbenzyl]-4,5- dihydro-1 H -imidazol hydroclorid, chöùa töø 99,0 ñeán 101,0 % C 16 H 24 N 2 . HCl, tính theo cheá phaåm ñaõ laøm khoâ. Tính chaát Boät keát tinh maøu traéng hoaëc gaàn nhö traéng. Deã tan trong nöôùc, trong ethanol 96% vaø methanol,thöïc teá khoâng tan trong ether. Ñònh tính Coù theå choïn 1 trong 2 nhoùm ñònh tính sau: Nhoùm 1: A, E. Nhoùm 2: B, C, D, E. A. Phoå hoàng ngoaïi cuûa cheá phaåm phaûi phuø hôïp vôùi phoå hoàng ngoaïi cuûa xylometazolin hydroclorid chuaån (ÑC) (Phuï luïc 4.2). B. Kieåm tra saéc kyù ñoà thu ñöôïc trongpheùp thöû taïp chaát lieânquan: Veát chính trongsaéc kyù ñoà cuûa dung dòch thöû (2) phaûi töông ñöông veà vò trí, maøu saéc, kích thöôùc so vôùi veát chínhtreân saéc kyù ñoàcuûa dung dòchñoái chieáu (1). C. Hoøa tan khoaûng 0,5 mg cheá phaåm trong 1 ml methanol (TT) , theâm 0,5 ml dung dòch natri nitroprusiat 5% vöøa môùi pha, theâm tieáp 0,5 ml dung dòch natri hydroxyd 2% . Ñeå yeân hoãn hôïp trong 10 phuùt, theâm 1 ml dung dòch natri bicarbonat 8% . Maøu tím xuaát hieän. D. Hoøa tan 0,2 g cheá phaåm trong 1 ml nöôùc , theâm 2,5 ml ethanol 96% (TT) vaø 2 ml dung dòch natri hydroxyd 1 M. Troän ñeàu vaø quan saùt döôùi aùnh saùng UV 365 nm. Dung dòch khoâng
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern